ایده رگ: ایدروها در را ممنوع وند؟

[ad_1]

رارو- انها رای نه دهاند: رافیک. نوعی «بازگشت ری» و «بهینه سازی امل اکوسیستمهای ریب ده»

به گزارش فرارو به نقل از گاردین، در چند سال اخیر موجی از هیجان در مورد ایده «بهینه‌سازی کامل اکوسیستم تخریب شده» یا باز گرداندن گیاهان و جانوران در منطقه‌ای که در حال انقراض هستند و حفاظت از آن منطقه به منظور افزایش درختان و کلا پوشش اهی وزاد و ولد مجدد انوران و وانات در ال انقراض وجود داشته است. در این راستا، روژهای در سراسر ریتانیا اهر دهاند

وضعیت در مورد رها ونه است؟ رها نیز مانند اکوسیستمهای مکانهای ده و متنوعی وندند میزبانی از الیتای مختلف ودند. انهای ما اا مومی وند رای کاربرد سیاری استفاده رار میرفتند:

لمه روند ا را ارتباط دارد و ر ایده ل ول مفهوم روندی سازماندهی ده است ول محور مشار با این وجود، همان طور که بخش‌هایی از حومه ما برای کشاورزی تغییر کاربری داده بودند، در طول قرن گذشته خیابان‌های شهر ما برای یک هدف بهینه‌سازی شده‌اند: جابجایی مردم در سریع‌ترین زمان ممکن بدون آن که کسی از فضای عمومی برای اهداف دیگری استفاده کند.

این موضوع خود را دارد چه کسی می‌تواند سریع‌تر انجام دهد و از یک سمت شهر به سمت دیگر مفید باشد با این وجود، این موضوع هزینه‌های زیادی را نیز به همراه داشته باشد. محیط ری مشترک ما ر متعلق به مگان ود ور لی سلطه ودروهای در ال رکت و ارک ده در مده

در لند ریبا اندازه افراد ای ارک وجود دارد. اگر واهید مه این اا را نار م رار دهید ای ر نسبت به سطح مستردام اشغال مند. اکثر این اها در منهای مومی واقع دهاند

اد از نیدن این موضوع نید، زیرا لند ور سترده نوان ایتخت دوچرخه سواری آن ناخته میود. مسیرای دور سواری و ارکینگ رای دوچرخه ن داریم، لاصه ن اجازه دادهایم رهایمان مناطق ملکردی و ارکردی دیل وند.

این وسعه حفظ ناپذیر نبود. زمانی که خودروها برای اولین بار به شهرها سرازیر شدند (در ایالات متحده آمریکا از دهه ۱۹۲۰ میلادی به این سو و در اروپا از دهه ۱۹۵۰ میلادی به این سو) افکار عمومی دیکته‌ها انجام دادند که آنها باید با سیستم سازگار شوند. نابراین، ابران آده در اولویت رار رفتند.

این وجود، در دهه دهه این ایده مطرح می‌شود. روشهای دیگر اجا نداشتند اجناس ود را در ابان رضه ند و این ار نها در ازارهای اختصا ا ا ا. ودکان رون از آن ازی نمیند و اید از نان آن ابران اده آده رو رستاده دند. ر سمت راستی ملکرد رهای ما امروز از ده ود.

ابان ود نگاه نید مینید احتمالا لولهای لی رای ردد سریع و دون وقفه ودرو و ا اید احتمالاً ای ارک ودرو و مکانهای مخصوص ارک ردن دوچرخه را مینید. ا این وجود، ایی نیست مسیگان مع وند و ودکان ا دیگر ازی نند. ایی رای روندی نیست.

راه دیگری وجود دارد؟ رخی از رها «بهینه سازی امل اکوسیستم ریب ده» را از ردهاند. ارسلونا در ال دموکراتیک ردن ای مومی ود است امل اسیوها و ارکای ری میود و اران مای. ودروها م نان مجاز واهند ود، اما ودروها نه دلیل استفاده از مومی واهند ولی ن

با ذهنیت رونینگن در هلند که به خاطر گام‌های مترقی برداشته‌شده‌اش به منظور بازپس‌گیری خیابان‌ها برای دوچرخه‌ها در شهر اخیر چنین مجموعه‌ای از مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها را ایجاد کرده‌اند که بیان حرکت می‌کند طبق آن راهکاری است که یک خیابان باید مشخص شود و مطمئناً بهتر است، مطمئن باشد. از اریخ رهنگی ا وانایی ر رای انطباق ا رایط اضطراری و وایی امهایی را گرفته است. در مین ال، اریس رح ری دقیقهای دارد دف ن ایجاد

این وجود، آیا این است؟ مردم دری ادت ردهاند راه رای رافیک از ند اد رای ن واهد د اگر ما ور لی ورود ودروا رها را ممنوع نیم؟ بخش‌هایی از برخی از شهرها پیش‌تر این کارها را با موفقیت انجام می‌دهند: در روز‌های بدون ماشین، برای ماراتن‌ها یا میزبان مهمان‌های خیابانی برای جشن ملکه بریتانیا.

در رخی نقاط رات دائمیری رخ داده است. برای مثال، دراوترخت در هلند کانالی که برای ایجاد فضای بزرگراه در دهه ۱۹۷۰ میلادی در سال ۲۰۲۰ میلادی بار دیگر احیا و به یک کانال تبدیل شد تا ساکنان محلی خوشحال شوند. اکنون که کانال بازگشت به ارتباط زیبایی با تعداد زیادی از عملکردهای مهم شهری ساخته شده است از جمله صحنه اجرای موسیقی پاپ، نمایش تئاتر و فضای سبزی که جای خود را در کرانه آب پیدا کرده است.

رایی ستند مواره دون ودرو ودهاند مانند ونیز از اترین و دوست داشتنیرین مکانهای آن.

با افزایش قیمت بنزین، آگاهی روزافزون ما از آسیب هایی که خودروها به محیط زیست وارد می کنند و افزایش هزینه های پارکینگ و هزینه های ازدحام می کنند مطمئن باشید که اکنون زمان پیدا کردن راه بهتری است که بتوانیم شهرهایمان را به وضعیت اجتماعی بازگردانیم آن هم با هدف معکوسی تبدیل کنیم. لای ملکردی دن رها.

از پنجره خود به بیرون نگاه کنید، اما به جای ردیف‌های ماشین‌های پارک شده و ترافیک یک باغ سبزی مشترک، یک باربیکیو مشترک، یک منطقه بازی برای کودکان و گل‌ها را می‌بینید. در ن مان است میوان اکوسیستم ری احیا ده است.

[ad_2]

Kendrick Patel

پیشگام مادام العمر الکل. پزشک بیکن. گورو معمولی تلویزیون نرد قهوه. عاشق توییتر. کاوشگر آماتور

تماس با ما