ایان مهمان افغانها در ایران؛ از متن ا


رترینها: این متن لاصهای از ارش درباره «پایان مهمانی»

وی دقیقه محمدجواد ریف وزیر امور ارجه ایران ا لویزیونی لوع نیوز افغانستان واکنشال دادی عدهای برخورد او را در شان نماینده سیاسی یک کشور ندانسته و تلاش کردند با ترند کردن هشتگ «آنپای مهمان» و درخواست از مهاجران افغانستانی ساکن ایران برای بازگشت به وطن خود به آن پاسخ بدهند. روحی م این را نژادپرستانه رشمردند.

مهرداد درویشور اماکناس و استاد دانشگاه ملاردالن سوئد درباره اما ناهجویان و ناهندگانی سالها نیروی ار مهاجر ورهای ربی میرفتند لقب «کارگر میهمان» داده د. آرتی امروز د مورد نقد است، را سیاری از این نیروهای ار، ور موقت در ن ورها سنن لکه زندگی ازهای در ن رافیا ساختند.

رزندانشان نا دنیا مدند و در سرزمینی از دنیا رفتند. مرور مسجل د اطلاق لمه میهمان این افراد نابخردانه است؛ را نمیشود سی را مسیری مهاجرت رده ا ابد میهمان واند. حتی واژه مهاجر هم به دلیل هویت فرد را به تصویر جاودانه با لحظه ای از موقعیت پیشین او (هنگام ورود به کشور) تداعی می کند هم در مورد برخی از این موارد انتقاد است. »

آن ا

او با ذکر این مقدمه تاریخی درباره واژه میهمان میگوید اساساً چنین تعریفی برای افغانستانیتبارهای ساکن ایران (که بسیار ظریف به اشتباه آنها را «افغانی» که واحد پول افغانستان است، مینامند!) از اساس نادرست است: نادرستی این عبارت از چند جهت است. . واژه میهمان ناظر ر این ریف است افراد مورد اشاره دیر ا ود اید ورشان ازگردند. در حالی که در عصر جهانی میلیون ها انسان در کل کره زمین جابه جا می شوند و در آنجا به کار و تحصیل می کنند، کودکی از یا در آنجا بزرگ می شوند و زندگی تشکیل می دهند و همان جا دفن می شوند.

مهرداد درویشپور به طور خاص به تبعیضهای متعددی که در حوزه حقوق شهروندی به افغانستانیها روا شده اشاره میکند و میگوید: بسیاری از افغانستانیها در ایران از حق تحصیل بازماندهاند، برای دریافت کارت اقامت با مشکل مشکلاند، ازدواج مردان آنها با زنان ایرانیتبار با تبعیض روبرو هستند. است، از دشوارترین رایط رای امین ل، مسکن و روریات زندگی رخوردارند.

آن ا

ماجرای رفتار ردار اصفهان در ند سال رای ایجاد امنیت و امین سیاری از اتفاقات وحشتناک رم و اری و اوز در ایران میافتد نقطه اشاره سمت ا نون نیدهاید اری رد ا روه ایرانی در داخل ور نام مه ایرانیا اشته وود؟ اما انتقال س ناه ومسئولیت معی رای رمی

آقای درویش هشت پور تأکید می کند که از پایان میهمانی کاملاً نژادپرستانه استفاده می کند: چنین رفتاری در حوزه «نژادپرستی نوین» می گیرد که خارجیستیزی و مهاجرستیزی و پناهندهستیزی یکی از مصادیق آن است.

ماجرای این میهمانی ود؟

آن ا

اربری در ویت د ن را و ار ن از مهاجران افغانستانی

اربر دیگری دیگر موافقان این ود، در عید ویتقبلی نوشت: لطفا آنات رگرد.

داد ایی ا این مضمون محدود ود، اما در مقابل نقد ن رداختند و از ور ما آن سا.

علی عبدی، فعال سیاسی که مدتهاست از آمریکا به افغانستان رفته و در آن کشور کار و زندگی می کند، در حساب توییتر خود نوشت: اگر احساس کردید پرسشگر شبکه طلوع ایرانی به وزیر خارجه ایران توهین کرده احتمالاً این خاطره باشد که چشم و گوشتان عادت داشته باشد. نکرده افغانستانی را در وضعیت رابر ایرانی نید. م و و ود را ادت دهید.

آن ا

یکی از کاربران توییتر هم به کارهای سخت و طاقتفرسایی که افغانستانی های مهاجر در ایران انجام می دهند، اشاره کرده و نوشته است: «ولی افغانی اگر هم به تعبیر شما مهمان است، بر سفره هیچکدامتان ننشسته و کاسه گدایی به دست نگرفته از بد روزگار مهاجر. شدیم و مهاجرتمون هیچ عائدی هم اگر برای خودمون نداشت، اما برای شما فقط استحکام زیرساخت شهرهاتون رو در پی داشتید، بگذریم که دستمزد آن را هم تناول میکردید گاهی #پایان_مهمانی ».

آن ا

مهاجرت افغانها ایران و مشکلات معیشتی نه موضوعی دید و ازه نیست، اما این وجود ال را را الح امیدواریم ودی رای این دست از مشکلات دبیری اندیشیده ود.

Charlie Owens

تحلیلگر هاردکور طرفدار عمومی فرهنگ پاپ. خالق مادام العمر تنظیم کننده. اهل سفر. متخصص وب متعهد

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyخبربهترین مشاور کنکورکانادابهترین سالن زیبایی تبریزبهترین اکستنشن مژه اصفهانGuide to buying household appliancesدانشگاهdigital currency channeldigital currency tutorial