اویری از «باک مون» در سراسر کشور؛ درخشانترین و رگرین ابرماه سال – اومیت


ل ابرماه سمان را روشن رد و در روز ارشنبه اوج ود رسید

ماه امل ولای ا «ماه اک»، نام ود را از اومیان اولیه رین ابرماه در وئن ود «ماه وترنگی»


اندرو مکارتی از دو لسکوپ و دو دوربین رای اسی از ابرماه اک استفاده رد روز ارشنبه از میان ابرها مر و رایز

مک‌کارتی، عکاس نجومی با استعداد نهاییاً با استفاده از تلسکوپ ۵۰۰ دلاری «ستون‌های آفرینش» تلسکوپ هابل را درمقابل تلسکوپی فضای ۱۶ میلیارد دلاری هابل، با نتایج واقعاً شگفت‌انگیز ایجاد کرد.

اس دیوید نکینز در انبرا استرالیا ماه اک را رد. او میوید وا ابری ود، اما درست مانی ماه، 8 درصد امل ود، سمان اف د.

اک مون  درخشانترین و رگرین ابرماه سال


دن مارتلند این نمای ن از آنوی ادی در نیویورک را ا Sony Alpha 1 ودرده است.

اک مون  درخشانترین و رگرین ابرماه سال

ابرماه ا سوپرمون ست؟

مانیکه ماه در مسیری وی و نه دیرهوار دور مین میرخد، ابرماه رخ می دهد. در مدار 29.5 روزه ماه وجود دارد که نزدیکترین نقطه به زمین است و به‌عنوان حضیض می‌شود، ماه در زمان ماه کامل در زمان‌های خاصی از سال از این نقطه عبور می‌کند.

یک ماه کامل در حضیض (نزدیک‌ترین نقطه به زمین) به دلیل نزدیک‌تر بودن به ما ۱۴٪ بزرگ‌تر به نظر می‌رسد و ۳۰٪ درخشان‌تر از ماه کامل در اوج مداری (نقطه‌های با دورترین فاصله از زمین) است. ابرماه نها دود رگر و روشنتر از ماه امل است.

اک مون  درخشانترین و رگرین ابرماه سال

رخی از ا امعه لمی ازجمله ناسا، از ریف ابرماه وسط ستارهناس ریچارد نول ارائه ده است، استفاده مینند. او در سال ارماه را نوان ماه املی ندی رد در ود (نزدیکرین نقطه مین در مدارش) د .

میانگین اصل ماه از مین ,400 لومتر است در ,000 لومتر مرسد.

اک مون  درخشانترین و رگرین ابرماه سال


ر از نهای رام از لوع ابرماه در نس، ساسکاچوان، انادا را ویر د.

اک مون  درخشانترین و رگرین ابرماه سال


ومه آپاتااس نجومی ماتور، وانست ویر ابرماه اک را مشاهده امل در نزدیکی ارسلونا، اسپانیا ار ند.

اک مون  درخشانترین و رگرین ابرماه سال

ماه امل دی در وست واهد ود احتمالاً مچنان عنوان ابرماه ندی میود. ماه کامل آگوست به‌عنوان «ماه ماهی خاویار» می‌شود زیرا ماهیان خاویاری غول‌پیکر و ماقبل تاریخ دریاچه‌های بزرگ و دریاچه چمپلین به‌راحتی در این زمان از تابستان می‌شود.

،

امیدواریم از ماشای ابرماه در این از اتر لذت رده اشید. ا وانستید ابرماه را نید نظر ما در مورد این اویر ست؟

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم