انگیزهای رامپ از ایجاد نش احتمالی ا ایران

[ad_1]

وب سایت ری – لیلی دیپلماسی ایرانی در آگهی نوان موضوع بررسی رامپ لیه ایران است.

رامپ از دحافظی ایران مله می کند؟

در این آگهی مده:

* این سوال مطرخ است اگر رامپ در رین در اینجا لازم است دو نکته اشاره ود: اول، دلیل او ر اد، احتمال ای او در محاسبات الی ال سیاست رامپ در ال ایران سراسر ست وده و او در این ار سال نکته ای از اشتباهات ود نیاموخته است.

* دوم، سوابق اری رامپ نشان می دهد او رچه نامیدتر ود، محاباتر مل می ند. رامپ اکنون نومیدانه دنبال سبیدن درت ژنرال مایکل فلین که در ماه دسامبر توسط برکنار شد، حتی تا پیشنهاد مستقر کردن نیروهای ارتش در «ایالت ها با گرایش به هر دو حزب» و انتخاب مجدد در آنها پیش رفت.

* دلیلی وجود ندارد ر نیم نین اقدامی واب می دهد، اما نون

* او دست کم حمایت مسیحیان انجیلی که خواستار تقابل با ایران هستند و آن را پیشگویی آخرالزمان در کتاب مکاشفه کتاب مقدس می دانم، خواهد داشت و حمایتدون آدلسون، بزرگ ترین حامی مالی جمهوری خواه، را هم نمی شود نادیده گرفت. پذیرش پیشتر به همه درخواست های آدلسون (به استثنای جنگ با ایران) از انتقال سفارت به قدس اشغالی گرفته تا پذیرش الحاق بلندی های بادگیر به سرزمین های اشغالی، عمل کرده است.

* حتی اگر رویارویی با ایران مانع از ریاست جمهوری باید نباشد، احتمالاً می تواند با چنین توافقی در ایران را یک بار برای همیشه از بین برد و حتی پس از پایان ریاست جمهوری، می تواند با حمایت آدلسون و مسیحی باشد. ای انجیلی ر مهوری واه نفوذ داشته اشد. محاسبات رامپ رچه اشد، رناکترین سه ریاست مهوری رامپ الاست.

[ad_2]

Giovanna Yu

گیک بیکن. ماون قهوه. ارتباط ظریف جذاب. متخصص مواد غذایی به طرز خشمگینی فروتن.

تماس با ما