انتقاد ا ابتذال دید در مان سیاسی ور

[ad_1]

اسدی در روزنامه اعتماد نوشت: در سیاست ایران وضعی استیم

در الربه سقوط امل در سطح نش و ار سیاسی استیم

در ابتدا نظر میرسد که اجتماعی ریشه این وضعیت استند، ولی این رایند از سال 1384 از د. مانی ا اجتماعی ارجی نداشتند ا لی محدود در دسترسی وندند. اید از ن، رسانه رسمی دی از نظارتی را داشت. ر س و ر مقامی نمیوانست ر رت و لایی را وید.

ووردن نیروهای اشیای ن سیاست، رهنگ و نیتی مخدوش و مبتذلی را رواج داد ا باعث می شود نه و نفرت. انگیزه سب و ای در درت ر متی این رآیند را ویت رد.

درآمدهای لان نفتی ا سال سر دلار دلار مید، موجب د وارض رناک می شود

نکته مهم این ود ادبیات مبتذل ن از مین مقطع وارد سیاست د. دیگرانی لا ا این ادبیات آنه اوندند، نان مابیش این ادبیات لوده دند. منافع و روزیای وتاهمدت، نان را از دیدن وارض لندمدت ن انحراف ناتوان رد. اخلاقیات سیاسی نان نزول رد متر سی رغبت ور در این میدان را میند. این وضعیت فقط به فعالان سیاست رسمی محدود نشده است، بلکه به نوعی ویژگی های خود را نزد مخالفان سیاسی نیز بازتولید و کمابیش و به قول مرحوم مظفرالدینشاه، کند هم چیزمان به همه چیزمان میآید.

اکنون در ا مومی نیز، ابتذال ریدار دارد، اگر ناخواسته اشد. می توانید امتحان کنید، یک متن انتقادی منطقی و خوب و آموزنده را بنویسید یا باز نشر کنید، سپس همان موضوع را در قالب یک متن بیربط و دروغ همراه با یک توهین و بیادبی بنویسید. واهید دید دومی سیار ر دیده واهد د، اگر اهر ا ن مخالفت ود.

رواج و ارزش دن دیپلماسی اِ سیاست مومی معنای دیده دن ر متی و روی نتن و ندان ابتذال ابتذا. دیگر مهم نیست میوی، مهم این است که وی. می گویند حاتم طایی چون به بخشندگی مشهور شد، برادرش نیز درد شهرت پیدا کرد، ولی به جای اینکه بخشندگی یا عمل نیک دیگری را پیشه کند، در آب زمزم مبتلا شد تا از این طریق مشهور شود که شد!

سیاست مومی دقیقا همین است. رت و روی نتن ودن ر متی، ر امین ر مومی اولویت دا میند. سیاست در ایران اکنون نشی رای امین و رسیدن به ر مومی ریف نمیود. منافع و الا رفتن از نردبان درت ر متی، رف اول و ر را میند. از للی در ایران وگوی سیاسی نیز ل نمییرد مین است ایه مشترک معطوف ر مومی وجود ندارد. نابراین رسیدن اهم درباره مسائل مومی رامکن ده است، ون ازی درت ر و ریف میود.

[ad_2]

Hayden Phillips

عاشق قهوه بی عذرخواهی یک تمرین‌کننده اینترنتی متواضع. دوست حیوانات در همه جا.

تماس با ما