انالشکنی مهم دلار

[ad_1]

روز نرخ دلار س از ماه و نیم آنال ار ومانی رشت و از سخت معام آخرین ود ود ود. انال ار ومانی رای دلار است سخت دیل ده و رای ور از ن ر دی نیاز داشت. به نظر میرسد که انتشار خبر بازگشت یک معافیت هستهای ایران و حرکت به سمت فینال مذاکرات هستهای خبری بود که این فشار را ایجاد کرد تا دلار از سختی قیمتی خود عبور کند و درنهایت به کانال 26 هزار تومانی برسد.

ارش دنیای اقتصاد، دلار در روز ازین دید، انالشکنی مهم داشت. اخص اعار ارز س از 5ماه انال 26هزار ومانی ازگشت و از سخت آنال 27هزار ومانی ور رد. رسیای میدانی ازار آرزو روز نبه ر از اهش مگیر م آدا رای اسکناس مریکایی میدهد. مده تجربهران آرزوی ازار ران نیز در لوگیری از ررهای ناشی از آن انالن ا دف دا در دارا

آنال نی مهم دلار

اخبار مثبت ول اتحادیه احیای رجام را میمرین امل انالشکنی دلار در روز دانست. ای سیاسی رسانه های روز نبه ر از لغوی ریمهای ستهای ایران می دهد. از سوی دیگر نیز دیروز میخائیل اولیانوف، نماینده کشور روسیه در مذاکرات هست وین با اشاره به لغو تحریم‌های وجود دارد اذعان کرد که تصمیم‌گیری در مرحله نهایی خود است. متدلار در ر روز نبه ا اختلاف 200تومانی نسبت به نرخ ارز در این روز رقم 26هزار 700تومان رسید.

دیروز نبه 16بهمن ماه ازار اد ارز ران ا وک اهشی ار ود را از رد. نرخ شاخص بازار ارزی است که در سه هفته گذشته بارها تلاش هایی در جهت عبور از کانال سخت هسته ای 27 هزار تومانی کرده است با شروع اولین ساعات کاری روز شنبه نه تنها از مرز حمایت 27 هزار و 500 تومانی خود عبور کرد، بلکه با 600 تومان کاهش قیمت داشت. نسبت به نرخ روز نجنبه 14بهمن ماه در سطح متی 26هزار و 900تومان نقد د.

بازار ارز نیز خواهد بود که در دی ماه سال جاری با تجربه های مشابه، ضررهای نسبتاً هنگفتی وجود دارد، از روند کاهشی در تهران جلوگیری می کند و با ارائه منابع دلاری خود در بازار سعی می کند همراهی با روند کاهشی داشته باشد. اما مشاهدا ملآمده از مجموعه مرکزی ازار ارز ر از دم وجود ریدار رای سطح متی آنال 26هزار ومان طبق گزارش خبرنگار «دنیایاقتصاد» اندک موجود در بازار روز شنبه، کانال قیمت‌هایی حوالی 25 هزار تومانی را با چاشنی شیطنت برای خرید اسکناس آمریکایی پیشنهاد می‌داد که خب به تبعیت فروشندگان حداقل فعلا از پاسخگویی به این پیشنهادها خودداری می‌کردند. ر از لیلگران ار ارز نیز ا ررسی مرکزی ای ازار ر این اورند

درنهایت مت اسکناس مریکایی در ایان ساعات اری روز نبه ا 900 ومان اهش نسبت نرخ روز نج رسان م 26 مان اما سطح ردایی، سطح آیینتر را نیز دف گذاری رده ود.

ر سیاسی منتشر شده در روز نبه نظر ده ادی از لیلگران و ارشناسان در امداد روز نبه ود رسانهای ارجی ر لغو رخی از ریمهای ستهای مریکا لیه ایران را منتشر کرد. به نظر تحلیلگران سیاسی داخلی و خارجی لغو این سری از تحریم ها که مهم است در مقابل راستیآزمایی هستند ایران در جوامع جهانی، می توانند حصول پیش از نزدیک شدن به خبر توافق جدید بین ایران و قدرت های جهانی داشته باشند.

تحلیلگران بازار تهران نیز با اشاره به نظرات پیشین خود مبنی بر اینکه دلار برای عبور از کانال 27 هزار تومانی نیاز به اخبار قطعیتری از مذاکرات وین دارد، اذعان کردند که خبر دیروز را می توان در مجموعه اخبار کانال برای بازار ارز دانست. سکه امامی نیز در روز انالشکنی دلار ا ور از مرز مایت 12میلیون ومانی وارد آنال 11میلیون ومان د. روز نبه مت ر سکه امامی ا 345هزار ومان اهش نسبت به نرخ روز نجشنبه رقم 11میلیون و 900هزار ومان ر

[ad_2]

Dale Mckee

سازمان دهنده Wannabe. معتاد اینترنت متعصب زامبی. علاقه مندان به شبکه های اجتماعی. دانش پژوه مواد غذایی

Digital currencyبهترین سالن زیبایی تبریزخبرکانادابهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی اصفهانGuide to buying household appliancesدانشگاهdigital currency channel
تماس با ما