الم لب ست؟ وری ودم سازم؟

[ad_1]

رترینها: در ل مستان دلیل سردی وا، لبا ر از رموقع رک میورند و ا وسته وسته میوند. ا رای ل این مشکل از رژلب استفاده میادر اما در اکثر مواقع، رژلب مکی در این مشکل نیست. رین راه، استفاده از الم لب است. الم لب ا رندهای متفاوتی در ازار وجود دارد، اما ر از الم لب انگی نیست. امروز در این مطلب، د داریم ما رز ند نوع الم لب انگی را موزش می کنیم. ا ما مراه اشید.

الم لب انگی

الم لب ست؟

الم لب در واقع محصول رای محافظت از لبها و اصیت نرم کندگی و بروز می کند. رخی افراد مینند از رمهای خشک شده نرم ردن لاد استفاده نند. اما الم سبب دارا ودن رمول اص رای لبا مناسبتر و وصیه میود از این محصول استفاده نی.

این محصول رای لبایی ده و رک وردهاند مناسب است. منین رخی از المها عطر داشتن SPF از لبا در رابر اشعه های مضر ورشید محافظت منند.

رخی افراد نگامی ا لبا مصرف میوند از رژ لب استفاده میند. رژ لب نه نها لب را رطرف نمیند، لکه اهی اوقات اعث دتر دن ن م میود.

الم لب انگی

رز ند نوع الم لب انگی

. الم لب موم نبور سل و روغن نارگیل

مواد لازم:

 • عشق آخور موم رنده ده نبور سل
 • روغن اخوری نارگیل
 • ند ره سل
 • سول ویتامین E

رز:

ابتدا موم سل را درون اسه رار داده و مک ار ن را وب نید. نگامی نیمی از موم وب د، روغن نارگیل و سل را ن اضافه نید. مواد را وبی ا م مخلوط نید. دو سول روغن ویتامین E را نیز درون مواد اسه افزایید. د از نک دن الم لب انگی ن درون

الم لب انگی

. الم لب ا روغن نارگیل و ندر

مواد لازم:

 • روغن اوری نارگیل
 • نصف لیمو
 • ندر رمز

رز:

نصف ندر رمز را ات وچک رد نید. ات وچک رد ده را داخل مخلوط کن ریزید. نصف لیمو را ار بگو. نصف لیمو را مخلوطن اضافه نید. روغن نارگیل را اضافه کنید. مه را مخلوط نید. مخلوط را در رف مورد نظر ودریزند. ن را در ال نگهداری نید ا الم ما سفت ماند.

. الم لب رتقال و وانیل

مواد لازم:

 • روغن اخوری نارگیل
 • عشق ا وری روغن ون
 • عشق ای وری موم رنده ده نبور سل
 • عشق ای وری اتر
 • -8 ره روغن رتقال
 • /۸ عشق ای وری اره وانیل

رز:

روغن نارگیل، روغن ون، روغن رتقال، موم نبور سل و اتر را دیگر درون اسه مخلوط نید. سپس اسه را روی وش رار دهید اِرارت محتویات اسه را وب ند. مواد را الا وب دهاند م نید ا املاً رکیب وند. س از اینکه اسه را از روی وش رداشتید، روغن رتقال و اره وانیل را نیز ن اضافه رده و مخلروط د.
الم لب را ا دقت در انتقال نید.

الم لب انگی

. الم لب انگی ا نعناع

مواد لازم:

 • روغن نعناع ره روغن نارگیل عشق
 • روغن ادام رین ره
 • ل لوئه ورا نصف اشق

رز:

روغن نارگیل و روغن نعناع و ادام رین را مراه نصف عشق للوئه ورا در رفیریند. روغن نارگیل را نیز در ریخته و می رارت دهید ا ود. الا مواد را ا م مخلوط نید و ند دقیقه روی رارت ارید. موانید نگهداری نید.

. الم لب اتر

مواد لازم:

 • عشق اخوری اتر
 • عشق خور موم نبور سل
 • روغن اخوری نارگیل
 • عشق ای وری سل
 • -۵ ره روغن لیمو

رز:

ابتدا اتر، موم نبور سل و روغن نارگیل را درون ابولمه اَسه وچکرید. اسه ابلمه را روی وش ارید ا محتویات ن رارت وب ود. س از وب دن مواد، سل و روغن لیمو را مخلوط اضافه رده و وب م نید. س از نک دن الم لب انگی ن را درون ا رف وچک مخصوص المریریند.

الم لب انگی

. الم لب ا سول ویتامین E

 • وازلین
 • روغن ون ا نارگیل
 • رژ لب
 • سول ویتامین E

رز:

س از ردن مواد وق در رفی ورت ن ماری، سول ویتامین E را سوراخ نید و مواد ایید. وب م نید مواد دستی د. مواد دست مده را در ر در ال نگهداری نید.

. الم لب روغن ون و سل

مواد لازم:

 • روغن ون
 • روغن نارگیل
 • سل

رز:

ا رکیب ردن مواد الا میوانید الم لب الی داشته و مدت البته سعی نید وقتی الم لب مینید ن را نخورید.

الم لب انگی

جمع الملب انگی

مانطور دیدیم، الم لب انگی سیار راحت و ونه ات و رکیبات اص نیاز ندارد. الم لب در آن ند مزیت دارد: اول اینکه مطمئن شوید واهید ود موادی لبتان مینید و رر ستن. دوم اینکه میوانید ر ماده را میزان دلخواه الم لب اضافه نید؛ این اعث میود ا رنگ، م، و میزان مصرف نندگی ن املاً مطابق با سلیقه ما اشد.

ونه از الم لب نگهداری نیم؟

الم لب انگی

الا الم ل دلخواه ود را ساخته اید، اید از ن وبی نگهداری نید. نکات ر میوانند در این امر ما مک ادی ند:

ا روفی رای نگهداری الم لب ود استفاده مینید اید میز و اشند. در ر این ور رایط مناسبی رای رشد و ر اکتریا راهم واهد د.

ر است الم لب انگی را در ال نگهداری نید؛ را املاً وده و اوی مواد میایی نگهدارنده.

الم لب را ر در ریزر رار می دهد. را اهر ن م مریزد و اصیت ود را ن از دست می دهد.

SPF (مراقبت در رابر اشعه رابنفش ورشید) ستند؛ نابراین وصیه میود ماً از نها در الم لبای ود استفاده نید ا لبان در رابر سیبا در رابر سیبای.

[ad_2]

Tiana Fitzpatrick

دوست حیوانات در همه جا. متخصص موسیقی برنده جایزه. کافه قهوه. ارتباط دهنده. کاوشگر. متعصب الکل

تماس با ما