اصل میلیونی دنا لاس وربوشارژ اتوماتیک از ارخانه ا ازار اد

[ad_1]

رارو– آرتی دنا لاس وربوشارژ اتوماتیک د ارا اتوماتیک، اتوماتیک و ندر لاس اتوماتیک ارمیون ماول مدلی سال ل روانه ازار د و مدلهای ارکرده ن ا میلیون ومان میوند.

مت دنا لاس وربوشارژ اتوماتیک در ارخانه

ارش رارو، مت دنا لاس وربوشارژ خودکار در روش این ایرانخودرو دود میلیون ست. این رقم ا احتساب سه و نیم میلیون ومان مالیات بر ارزش افزوده ارزش دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک در کارخانه تولید این ماه به مرز 400 میلیون تومان رسیده است که همین مدل ماه گذشته در طرح های پیش فروش ایرانخودرو چهار میلیون تومان کمتر ارزش داشت و حدود 394 میلیون تومان عرضه می شود. سه شنبه دنا پلاس توربوشارژ خودکار از روز سه شنبه نوزدهم بهمن تا پنجشنبه بیست ویکم امکان ثبت نام در طرح پیش فروش را خواهند داشت و قرعهکشی برای ویژه برنده ها روز بیستوسوم برگزار می شود. دنا لاس وربوشارژ اتوماتیک در سه رنگ سفید مشکی و اکستری رضا میود.

مت دنا لاس وربوشار اتوماتیک در ازار

مت دنا لاس وربوشارژ اتوماتیک ر از میلیون ومان ا نرخ ارخانه این ودرو اوت دارد. تولیدی که دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک در طرح پیش فروش ایرانخودرو برای این محصول 398 میلیون تومان می شود را در بازار آزاد تقریبا 500 میلیون تومان می فروشند. مالک دنا وربوشارژ خودکار در میدان رژانتین ران ودرو و را یک میلیون میلیون ومان رده است. مدلی دارای رن مشکی است و ماه از مهلت مدید مه ن اقی مانده است. در دو دیگر مت دنا لاس وربوشارژ خودکار را میلیون ومان نردهاند. ر دو ودرو در این ا رن مشکی دیده میوند و در دیگر دنا لاس وربو ان رتیب میوانیم دنا لاس وربو ارژ اتوماتیک را د ارا اتوماتیک، و اتوماتیک و ندر آرا اتوما در الاضر دود میلیون ومان و خودکار و ندر

مت دنا لاس ارکرده

دنا لاس وربو اتوماتیک از سال روانه ازار د و مدلها سال در این ودرو ا نمونه های رکیلومزیر ارزش دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک صفرکیلومتر در بازار آزاد حوالی مرز 500 میلیون تومان است و مدلهای دست دوم بسیاری در محدوده قیمت 480 تا 450 میلیون تومان به فروش میرسند. مالک دنا لاس وربو اتوماتیک مدل ودرو ود را میلیون ومان میروشد. این ودرو سال ارکیلومتر را رفته و وضعیت دنه و موتور ن ادعای مالک سالم است. دیگری در ران ا رقم میلیون ومان اضر روش دنا لاس وربو اتوماتیک است. این ودرو ارکیلومتر راه رفته و ماه از مهلت مدید مه ن اقی مانده است. دنا لاس وربو اتوماتیک مدل رنگ نقره ای و ارکرد ارکیلومتر میلیون ومان روخته میود.

مت دنا لاس وربو اتوماتیک در ازار ودروهای ارکرده

ودور

رن

مدل

ارکرد

مت

دنا لاس وربو اتوماتیک

سفید

?

ارکیلومتر

میلیون ومان

دنا لاس وربو اتوماتیک

سفید

?

ارکیلومتر

میلیون ومان

دنا لاس وربو اتوماتیک

نقرهای

?

ارکیلومتر

میلیون ومان

دنا لاس وربو اتوماتیک

م

?

دو ارکیلومتر

میلیون ومان

مشخصات نی دنا لاس وربوشارژ اتوماتیک

دنا لاس وربوشارژ اتوماتیک از موتور .7 لیتری ره میرد و داکثر ار و وان روجی ن رتیب ا اوبن میود سرعت این ودرو رف .5 انیه از ر ا لومتر در ساعت افزایش میرود مصرف سوخت رکیبی دنا لاس وربوشارژ اتوماتیک . ا مه این اسیر الان ازار ودرو نه اوت دنا لاس وربوشارژ اتوماتیک را نسبت به

دنا لاس وربوشارژ اتوماتیک در نگاه

م موتور

داکثرگشتاور رویجی

داکثر وان روجی

سرعت داکثر

اب

مصرف سوخت

م اک

لیتر

نیوتنمتر

اسبار

لومتر رساعت

آنیه

لیتر در لومتر

لیتر

[ad_2]

Braylon Mccoy

محقق حرفه ای وب. پیشگام الکل متعصب تلویزیون دوست حیوانات در همه جا.

تماس با ما