اشتباهی نگام ارپز ردن اها نباید انجام داد


مو محبو نست، اما روشی سالم و سریع است اگر این

ارش شهری نقل از ستینگ ل، ارپز ردن بسیاری از مردم از این روش جلوگیری می‌کنند، زیرا آن را خسته‌کننده و بی‌مزه می‌دانند، اما این روش مسلما از جوشاندن و مواد مغذی خوراکی کمتر از بین می‌برد. ا رارت ار ار سادهای است، اما نیکیکایی دارد اشتباهات نادیده رفته میوند:

سوء استفاده از درِ ابلمه

نگام ارپز ردن، در رف ید مام مدت محکم است اشد ا ار ای لازم رای را ایجاد می کند. منین ن ا و در رف اید مقداری اصله اشد ا ار واند ردش ند.

سیکا اوین، محقق اکید میند از مهم

سرعت ا روش ارپز م الاست راکه ریبا نیمی از مان معمولی رف ارپز ردن مواد ایی مختلف میود. مثلا لم روکلی نها سه دقیقه مان نیاز دارد. اوین میوید در ر ر است اف اشد داخل ارپز دیده ود ا نیاز از ردن در رف نباشد.

مان مناسب اضافه کردن مواد

اضافه شدن مواد ایی ارپز در الی ر ن سرد ا در ال رم دن است، ار اشتباهی است. رین مان را آذا ردن موادی رف ارپز و ستن در ن، وقتی است وش مده اشد. اگر رف ما در محکمی ندارد، از ویل ا وشش استفاده نید ا در رف محکم و وبسته دیگر.

ودتر اضافه ردن مواد ابلمه اعث از د نها مود و مان از دست ما در میرود. از یک ساعت استفاده کنید و توجه کنید که اگر شما را با هم بخارپز می‌کنید، برخی از آن‌ها به زمان بیشتری نسبت به بقیه نیاز دارند، بنابراین باید آن‌ها را در زمان‌های مختلف در ظرف بخارپزتان اضافه کنید.

مواد ا را لی رد نکنید

ردن سبزیجات در روش ارپز ار رقابل ول است؛ اگر نوع مادایی را آرپز مینید، رش دادن نا اگر رتیب بزرگ اندازها را رعایت نکنید نتیجه دلخواه دست نمید. مثلا ویج مان ری نسبت روکلی نیاز دارد.

ماس ممنوع

ر ا را در سبدی روی وش در ابلمه رار داده، رگز نباید ماس دا ند، لکه اید ا. میزان کم یا زیاد آب ممکن است در فرآیند پخت مواد غذایی ایجاد کند، بنابراین تا حدود دو تا پنج سانت زیر سبد را آب کنید، اما آب نباید به کف سبد نفوذ کند و سبد باید با آن فاصله از سطح آب قرار گیرد.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم