ار رای سلامتی در ازنشستگی

[ad_1]

رارو- لید ازنشستگی ولانی مدت و اد نها داشتن ساب ر ا ول و ا نقل مکان این سلامتی است رمز داشتن ازنشستگیای لذتبخش واهد ود.

ارش رارو، این موضوع راتر از لیشه است. در ررسیای ر روی ار رگسال ورت رفت درصد از رکت نندگان ند در این میان درصد ند اگر سلامتی آن را از دست مایلی زندگی ولانی ندارند. 29 درصد نیز گفته اند در صورت دست دادن اعضای خانواده شان دیگر به زندگی تا 100 درصد و 14 درصد نیز گفته اند که اگر دیگر هدفی نداشته باشند عمر طولانی نمی‌خواهند.

سیاری از مردم ور منند انس نان رای داشتن زندگی ولانی معلوم نیست موضوع این ساده نیست.

در الی دانشمندان رتیک نتیک وند امل ریبا درصد ا ول نتیک نوز مهم است. رای افراد ا مر سیار ولانی

ا این وجود، را سیاری از ما این موضوع ورزش منظم و خواب کافی، خوردن غذاهای مغذی و سالم، قابل قبول ماندن و ارتباط با انسان‌های دیگر این موارد هستند که باعث سلامتی مداوم، طول عمر طولانی و بازنشستگی لذت بخش و سازنده می‌شوند. هم چنین، این موارد را رعایت کنید، مراقبت‌های بهداشتی شما را کاهش می‌دهد و باعث کاهش احتمال وقوع زوال عقل می‌شود که دو مورد از بزرگترین نگرانی‌ها برای بازنشستگان می‌شوند.

دکتر “دیوید ن” مدیر مرکز ول مر ریستون در نیوجرسی میوید:”ژنتیک اسلحه است و سبک زندگی ماشه را”. مرسوم را منسوخ ساخته اند. مروبا الکلی را افراد مفید است و دید،

در ادامه اری میرازیم میوانند انس ما رای رخورداری

-به ور منظم مرینات ورزشی را انجام دهید
ورزش روشی رای اهش وزن نیست. این وجود، در مورد سلامت ما ریبا مواره الی است. ا میواهید ار ون ا سطح ند و ود را اهش دهید میواهید ر وابید ا میواهید ملک مغزرد و افظه ود را ود د موهید روحیه ود را الا رید این موارد را سلامتی ما مهم استند و در سالیان اخیر، ات ادی انجام ده اند

ورزش لزوما معنای رفتن اشگاه نیست. اده روی سریع روزانه در اطراف آن و محله آن امکانات مشابه رای ما ارمغان میورد. من نین، مه مرینات نباید در لسه مداوم انجام شود. .

دکتر “فین” میوید:”جبران ساعت م رکی ا ساعت ورزش دید سیار سخت است.

وص ا الا رفتن ما مرینات مقاومتی ا سایر مرینات مل وزن را رای ویت استخوانا و ن آناده د دوچرخه سواری ا نا رای سیستم لبی روقی ما الی ستند اما از ما در رابر وکی استخوان محان ند. اگر وزنه نمیزنید ند دقیقه ناب دن را امتحان نید ا استخوانای وی ری سازید.

رخی وهشا نشان داده اند ورزش دید در واقع سلامتی ما سیب میرساند. مطالعه میق در سال میلادی نکته دیگری را نشان داد. در ن وهش مار مورد مطالعه ررسی رار رفتند و ناسب نتیجه نشان داد وزن و اندام دارندی مترین میزان مرگ و میر ودرس را به رده اند.

-به اندازه افی وابیدن

مه ای وب در نگام واب رخ میدهند. سلولها ود را دیدند. دن ما ورمونهایی ولید میند ازیابی دن و ازنشانی سیاری از ملکردهای ن مک میند. نداشتن وابفی ملکرد سیستم ایمنی دن سیب میرساند. اطلاعات دریافته ارادی اندازه افی نمیوابند ر در معرض دید وال ل رار دارند.

در وابفی است؟ آنون ر نه ساعت در رای رگسالان است. ا این وجود، افراد مختلف ممکن است الگوهای متفاوتی داشته باشند و من نان اندازه افی وابند. ر از افراد ممکن است نیمه از واب دار وند رخی دیگر ممکن است اواسط روز رت نند.

الگوی رین رای واب ما ست؟ “دانیل لسکی” استادیار اپیدمیولوژی در دانشکده داشت مومی او میافزاید: «ما نمیدانیم.

دکتر بلسکی می‌گوید تحقیقات خوبی در مورد کار شیفتی انجام می‌شود که شب‌ها در حالی که دیگران در خواب هستند، کار می‌کنند و به آن را با سلامتی می‌دهند، به ویژه اگر زمان خواب شان به طور مداوم تغییر کند.

ر در ساعتی رختخواب روید. مطمئن اصل نید اتاق واب ما اریک و شرایط مناسب است. در ولوشی وشمند ود را نکنید.

-ر مشروبات الکلی

نتیجه‌گیری‌های جدید نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان متوسط ​​الکل از سلامت بهتری داشته باشند، این موضوع مربوط به عوامل مرتبط با سبک زندگی و عوامل اجتماعی-اقتصادی و رفتاری افراد می‌شود. نوشیدن الکل ر ار ماریاهای ون الا لبی و رخی سرطانها را افزایش می دهد.

«آلیسیا اینس آرباجه» استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه جان هاپکینز می‌گوید: «هیچ کس نباید به خاطر این باشد که گمان می‌کند مشروبات الکلی را برای سلامتی اش می‌کند نوشیدنی را شروع کند. الکل به طور مستقیم برای بدن سمی است. هیچ مقداری از آن وجود ندارد. رای دن سودمند اشد».

-بیش از اندا نسبت وزن ود وسواس ندارد اشید

اقی ا سیاری ا ماریا از مله نرخ الای، ماری لبی سیاری از سرطانها مرتبط است. افراد ا ر از ووید -۱۹ سیب دیده اند.

این وجود، این لزوما دان معنی نیست داشتن رژیم غذایی سخت رای اهش وزن ما وب است. اهش وزن ندان نیست. ا این وجود، وزن سیار سخت است و افزایش می یابد و اهش دائمی وزن رای دن ما مفید نیست.

لاوه ر این، مه ربیا ایجاد نمیوند. ربی ر وستی روی اسن ما منشیند ممکن است ناخوشایند اشد، اما نظر نمی رسد ن د است ربی احشایی میاشد اندامهای ما را احاطه رده است. ربی احشایی ورمونهای ولید ده وسط دن را ر می دهد و ا، بررسی، ماری لبی رخی سرطان اا. نا راه را این مطمئن وید از میزان ربی احشایی رخوردار ستید نوعی

مرد مر رگر ا دن سیبی ل دارند ا ربی احشایی ری رخوردار ستند. این وجود، در رخی از اقوام ویژه در میان سیایی ارها مایل مل ربی احشایی ر است.

«مورگان لوین» استادیار دانشکده پزشکی ییل که درباره پیری مطالعه کرده می‌گوید: «به جای وزن باید به طور منظم ورزش کنید و خودتان رژیم غذایی سالم داشته باشید. خبر خوب این است که باعث کاهش احشایی می‌شود».

در مورد افراد مسن موضوع دهتر است. در حالی که کاهش وزن ممکن است برای عموم مردم مطلوب باشد اغلب برای سالمندان مناسب نیست، زیرا می‌تواند باعث از دست دادن عضله شود و منجر به پوکی استخوان خواهد شد.

متخصصان «بورا کادو» که پژوهش‌هایی را در مورد سلامت استخوان انجام می‌دهند و یکی از مدیران مرکز طول عمر استنفورد در کالیفرنیا معمولاً به همه افراد توصیه نمی‌شود که وزنشان را کاهش دهند.

او میگوید:”داده ای وجود دارند نشان میدهند اهش وزن مدی ا رعمدی ما وایسل اا مد دا ا مدند را”

آن را ورید این را اهش دهید و از نرسیدن نید

از موضوعات دهتر رای وهش است. سخت است دانیم دقیقا افراد مورد ررسی در وهش میورند و ممکن است ا این وجود، الگوهای ایی را میند ول مر مک منند.

ن وهش نان داد بچه های ساله نیز میوانند ا نار اشتن رژیم غذایی ربی ور متوسط ​​د اول رین سود ناشی از مصرف ر وبات، لات امل و ل و مصرف متر وشت رمز و وشت رآوری ده ود. وردن ماهی ر نیز مزیت ود. م مر مرغ و روغن متر مشخص ود. اگر رژیم غذایی ر رژیم مدیترانهای اشد ر نظر میرسد. ا این وجود، اد ن ر سبزیجات، وبات و لات امل نیز اهتا نحوه ا وردن

دکتر «لوین» از دانشگاه میوید مریکایییا روتین ادی میورند. او میوید روتین اعث افزایش سطح ورمون رشد انسانی ده ا رخی سرطانا مرتبط است و رد مر می

ا این وجود، ار دیگر وقتی از سالمندان میود این وصیه ر میند. وهش نشان داده است افراد مسن روتین را دا نمیند و رای

-مثبت و مقاوم اشید

اگر اندا ا ولانی نید احتمال دارد اتفاقات دی رای ما ا اطرافیان آن رخ دهد. نحوه خوردن ما ا نین رویدادی املی لیدی است. «در ادو» متخصص سالمندان استنفورد میوید: او میوید این ریبا مهمترین امل در نحوه فعالیت ماران اش وده است.

انسانها موجودات اجتماعی استند و مانی ارتباطات اجتماعی وی دارای ویژگی رتر ستیم. این موضوع میواند از ریق انواده، دوستان، لیسا ا امعه ازنشستگی ما ود را نشان دهد. وهشایی ورت ر وجود دارد نشان می دهد که ارتباطات اجتماعی رای سلامت مغز مفید است. س ا دوست دم نید و د از ن سیب ورید. وقتی از ول مر میود مه این موارد در درست استند.

منبع: www.barrons.com

[ad_2]

Shirley Bond

خواننده Wannabe. ماون غذا. طرفدار فرهنگ پاپ علاقه مندان به تلویزیون درونگرا. تنظیم کننده. پیشگام موسیقی. متفکر معتبر.

تماس با ما