ار دلیل دلیل ماری د ررارو- نیاد د مریکا ریبا میلیون مریکایی ماری د رب ر الکلی مبتلا ستند. ماری د رب در واقع در ال افزایش است. در سال آمریکا اهد افزایش افراد ماری د رب وده در الی

ارش رارو نقل از اهونیوز، در ادامه لل اصلی زندگی ماری د رب واهیم رداخت:

-سندرم متابولیک

مابولیک (کلسترول الا، ری لیسیرید، ار ون و مقاومت انسولین) مارم متابولیک ممکن است ایعرین و دیترین ماری اشد ا ال در مورد نشنیده اید. در حالی که هر یک از اجزای سندرم متابولیک می‌تواند به تنهایی منجر به مشکلات سلامتی شود، به شدت از آن استفاده می‌شود که با بیماری‌های قلبی درمان می‌شود. .

-دیابت نوع دو

دابت ر مار د رب ر الکلی را افزایش می دهد وضعیتی در ن ربی علاوه بر د ما مع می لیابد. مشخص نیست که آیا این وضعیت در افراد مبتلا به نوعی بیش‌تر از جمعیت عمومی ظاهر می‌شود یا خیر، زیرا چاقی که یک عامل خطر با فراوانی مشابه در هر دو گروه رخ می‌دهد. ساير رايط مانند لسترول الا و ان الا نيز ر ر ماري د ربكلي را افزايش ميده.

روحیرات از د

رژیم غذایی سرشار از ربوهیدرات ا ماری د رب مرتبط است. اگر ربوهیدراتا و روتینای ادی مصرف نید میوانند ری لیسیرید دیل وند. روحیرات در سلولهای ربی ره ده و میوانند در د رسوب ند. مقاومت انسولین میوانند افزایش نسبت به لیسیرید و افزایش

-اضافه وزن داشتن

اگر نه لت اصلی است. درصد ماران مبتلا ماری د رب اضافه وزن دارند. نابراین، ن اعث ماری د رب اضافه وزن است. در ازه مانی یک سال افزایش موازیای در وزن و ماری د رب مشاهده ده و ر دو در ارتباط ادهدیگ این روند در ودکان و مچنین در رگسالان رخ می دهد. در حال حاضر، بیش از 50 درصد جمعیت در ایالات متحده آمریکا و سراسر جهان را شامل می شود و انتظار می رود در 15 سال آینده این تعداد به میزان دو برابر افزایش یابد. سیروز و وند مراه ا مصرف مشروبات الکلی ا لل ست اصلی د رب .

ونه ماری د رب را درمان نیم؟

مان میویند معکوس ردن ماری د رب از ایجاد سیب دی مهم است.

نخست ن از ماران واسته می شود وزن ود را م نند. اگر مبتلا می‌شود، می‌رود که را درمان نمی‌کند. اگر ار ون الا دارند اید ار ون الایان را درمان نند. در ل دیره اطل متابولیک ایدسته ود. اگر ربی ر دارد و ا لسترول د و ری لیسیرید او الاست اید این موارد را درمان می کنند.

م نین، اید رخی از اختلالات دد درون ریز مانند م اری رید امل اصلی اشد و رسوب ربی در د د د د. نابراین، ر از این ناصر رای ستن این رخه معیوب و مک درمان د رب اهمیت دارند. ووردن رژیم غذایی مدیترانهای و نوشیدن داکثر سه نجان و در روز ممکن است از سلامت د اظت ند.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم