اری اد در مرحله انجام دهیدرارو- ر اساس ارش انجمن مریکا میلیون مریکایی سال و در الاتر در سال میلادی دلا مبتد

ارش رارو نقل از اهونیوز، اگر متوجه شوید و متوجه شوید که این معنی را نشان نمی دهد انتخاب برای افراد مبتلا به پیش و ایجاد تغییرات متوسط ​​در سبک زندگی می تواند سطح قند خون را به درستی در محدوده طبیعی بازگرداند که این موضوع در آینده یا به زودی شروع به شروع نوع 2 کمک می کند.

در ادامه ادت سالمی میوانید روزانه انجام دهید دهان وسط متخصصار

– نصف (یا ر) اب ود را اَ سبزیجات رنشاستهای ر نید

وقتی این ار را انجام دهید متوجه می‌شوید ا وردن میزان متوسط ​​​​از اوینشسته دار و اوای دا ر ا ا سبزیجات رنشاستهای م الری، م ربوهیدرات و سیار سیر ننده ستند.

– استرس ود را مدیریت نید

استرس مزمن موند سلامت و ندرستی ما را ا مختل ردن ایمنیان لاوه ر این ورمونای استرس مانند ورتیزول میوانند افزایش وزن و افزایش ند ون مک ند. نهاد میود مرینات مدیتیشن ا مرینات نفسی میق را رنامه روزانه ود اضافه نید.

– میزان افی وابید

ا میدانستید نداشتن واب افی نه نها ما را د اخلا واب نامنظم و م وابی میوانند اسخ دن انسولین را مختل نند. واب وتاه اعث ر سطح ورمون رشد و ورتیزول میود باعث میود در مقابل انسولین مقاومتر ویم. واب د میاواند روز د ما را نسبت به انسولین مقاومتر می سازد. ا وجه وصیه مرکز نترل و ری ماری (CDC)

– میوه و سبزیجات سوری

مار مرکز نترل و ری ماری آمریکا نشان می دهد از ر مریکایی نها نفر روزانه این مواد حاوی مواد مغذی و ر ستند و الری متری هستند.

آنتی اکسیدانها و فیتوکمیکالهای (ترکیبات شیمیایی تولید شده در گیاهانی هستند که طعم، عطر، رنگ و سایر خصوصیات را برای غذاها به ارمغان میآورند) موجود در میوه ها و سبزیجات می توانند در بهبود مقاومت به انسولین نقش داشته باشند که می توانند بهتر قند خون را کنترل کنند. ند.

– مرف مشروبات الکلی ودداری می کنید

چهار بار نوشیدن مشروبات الکلی یا بیشتر برای زنان و پنج بار نوشیدن مشروبات الکلی یا برای مردان در حدود 2 ساعت بیشتر می تواند خطر ابتلا به نوع 2 را در آنها افزایش دهد. مصرف مشروبات الکلی میواند اعث انکراس و ناتوانی در رشح انسولین ود.

داشتم اشید

نشستن ولانی مدت، از مله راندن ساعات ولانی ماشای لویزیون یک رایانه، امکان پذیر است مبود ورزش امل اصلی برای این ماری است. الیت دنی سایت انسولین را افزایش می دهد، نحوه استفاده از لات از لوکز ون (قند) انجام دستم دقیقه الیت دنی در روز در (تقریبا ر روز) وصیه میود. رای مک ما در مرینات ن سعی نید ود را مجبور کرد این رکت میوانند وگا، رقص، وزنه رداری، نا، دوچرخه سواری ا دویدن اشد.

– اب ود را ا نهای اهی ر نید

گیاهانی مانند آجیل، دانه‌ها، میوه‌ها، غلات کامل، لوبیا و حبوبات حاوی مواد مغذی هستند که با عوامل بیماری‌زا مقابله می‌کنند که می‌توانند باعث کاهش کلسترول شما شوند. لق و وی ما را ود ند. رژیم سانایی ا اهش ر بررسی نوع درمان است، را ر ر و ربی اشبا ده متری دارد و می کند. وهشا نشان می دهند این نوع الگوی اهش درصدی ر مرتبط است.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم