ارتباط د افراد ا انوا ماریا

[ad_1]

معلم در ررسیای ولانیمدت ود دریافتند د افراد از وامل القوه ای نها رخی مارخا .

ارش ایسنا، اما در گذشته برخی از افراد نشان داده بودند که افراد بیش از دیگران از دیگران در خطر ابتلا به بیماری هستند زیرا آلزایمر و نارحتی‌های قلبی هستند و افراد قدکوتاه بیشتر به بیماری‌هایی که می‌توانند انواع دو بیمار را داشته باشند، ولی در این بررسی‌ها کاملا مشخص نشده است که افراد مبتلا به بیماری هستند. اصلی این ماریا وده است ا واملی دیگر مانند و وامل محیطی در این امر دخیل ودهاند.

آخرینا در مرکز منطقه وهای راکی ​​در ایالت متحده، این نرسیدند ماریائی و نوروپاتی محیطی و مهای ا د رد ارتبد.

این جمع‌آوری‌های ژنتیکی و بیش از 200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 να را به بیش از 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000 sësn sën به جمعی از آنها را بررسی کرده و دریافت کرده اند. ور مثال ن افراد دبلندتر و افزایش ماریاى نوروپاتی

امیت د افراد
محققان در پاسخ به این پرسش که واقعا چه ارتباطی با خطر ابتلا به بیماری دارد، می‌گویند: «روش‌های بیولوژیکی که با رشد/قد و فیزیولوژی افراد مشترک هستند، این ارتباط را به وجود می‌آورند. ال در مواردی م این ارتباط یک مکانیسم را ماری ا د رد، ناشی از عوامل دِ لند است. مثلا در ارتباط ن دِ لند و اختلالات مزمن ردش ون وریدی ا ماری نوروپاتی محیطی میواند دلیل ول اعصاب محیطی وجود د. این اعصاب در افراد دبلند، لند و مستعد راحت و دمهدیدن است.»

مان ر این اورند موان نگام ارزیابی ر ماریا د افراد را م در نظر ر. مثالهای ری از ماریائی را د افراد مرتبط ستند نها وشزد و ا دی

الآن نگام ماری وان امل د را در نظر رفت، ررسی ای ری نیاز دارد

[ad_2]

Brendon Rice

نادر موسیقی لاعلاج. خالق تایید شده متعصب تلویزیون پیشگام غذا. یک قهوه ساز به طرز خشمگینی فروتن.

تماس با ما