ارانه نقدی رسید



رارو- دولت اا اعلام رده ود ا ارز ومانی، مابه ازای ن را در ارانه نقدی و ارت اعتباری. اما ارز ر مخالفت مجلس مخالف و الا افزایش ارانه نقدی

ارش رارو، رط افزایش ارانه نقدی و اعتباری آرت رجیمی است. ر ند ررسیا ازه م نشان می دهد دولت سیزدهم مچنان

هادی سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد این موضوع را تایید کرده و گفته است که تا پایان سال کارت اعتباری و یاران های آماده می شود و از سال آینده این کارت های اعتباری و یاران های را می توان شارژ کرد.

او معتقد است وجود ارتار اعتباری و ارانهای ارز

ماون وزیر اقتصاد اد مچنین اما این وجود دولت یک ماده سازی ارتای معتبری و اران های مردان امیدوار است مجلس یک مجلس ارانا

ارانه سال افزایش میابد؟

ا این ای ار میدانیم درال اضر نیز در لایحه ودجه سال منابع رای امین الاهای اساسی یک ارزیابی ارز رجیحی در نظر نگرفته است. اِ این اوصاف ملا را نمی‌خواهم این موضوع را از نگاه دولت آرزو ومانی در سال و ده است.

در آن سو، اما کمیسیون تلفیق بودجه های تصویب شده است که با حذف این آرزو برای سال آینده مخالفت شده است و، اما هنوز در صحن علی مجلس بررسی نشده و باید به رای نمایندگان مجلس گذاشته شود.

اما بررسی نمایندگان مجلس و جو حاکم بر بهارستان حکایت دارد که اگر دولت تا پیش از پایان سال جاری کارتهای اعتباری و یارانها را آماده کند، احتمال تغییر نظر مجلسیها وجود دارد.

با این شرایطی که مجلس با حفظ 4200 تومانی تا سقف 9 دلار دلار ارز می کند، آن زمان بعید به نظر می رسد که دولت توان افزایش یارانه نقدی و کارتی را نمی تواند داشته باشد و از نظر دولت توجیهی ندارد که هم یارانه کالایی را ندارد. اساسی رداخت ند و م ارانه نقدی را افزایش دهد.

ارانها در میرسند؟

در الاضر، ون لیف آرزو ومانی مشخص نشده، دولت م اظهارنظرهای ود درباره افزایش ارانه را در ر ر در ار رای می کند. اما از این محسن رضایی ود انوار ار نفره در سال نده

ار، معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی، مجموع ارانه نقدی، معیشتی و الای اساسی ر نفر در سال ر این وعده داده نیمی از مبلغ ورت نقدی و نیمی دیگر ل الا واهد ود.

اما اگر آرزو رجیحی نیست، مبلغ ار مچون سال اری واهد ود و ری نخواهد داشت.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم