ادعای رویترز درباره ات وا احیای رجام

[ad_1]

رارو- راری رویترز ا ادعای دسترسی اسنپد ای وافق وین از مشخص دن امهایی

ادعای ادعای رویترز متن پیش‌نویس این توافق که بیش از 20 صفحه است، مراحل توالی گام‌های دو طرف را مشخص می‌کند که باید آن را توسط طرف‌های باقی مانده در توافق تایید کرد، اجرا شود. سه دیپلمات، اولین اجرای مرحله ای از مله لیق نیسازی الای درصد وسط ایران، روع می

این متن جنوبی نیز به سایر موارد اشاره دارد که دیپلماتها میگویند شامل آزادسازی حدود 7 میلیارد دلار از پولهای ایران در بانکهای کره و همچنین آزادی زندانیان غربی در ایران است.

راساس اعلام رویترز داکثر لوص مجاز نی سازی اورانیوم وسط ایران /67 درصد واهد ود.

ادعای رویترز در الی منتشر ده است نوز از نندگان اضر در وین در القاعده و ماد.

گزارشی سنیم نزدیک سپاه اسداران ادعای رویترز را «شعبده ازی رسانه ای» واند و نقل از منبع اه نوشت: ملاً موضوع ادسا ندانیان اساساً ربطی مذاکرات ستهای ندارد. و ایران لیق نی سازی الای درصد را اه ل از خاص دن مسئله ریمها و وص ریم نفتی و دریافت.

نورنیوز نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم نوشت: «ایران از ابتدا اعلام کرد تا زمانی که آمریکا گام های لازم را در راستای تحریم ها بر نمی دارد، هیچ گونه فعالیتی برای کاهش خطرات خود وجود دارد که در ادامه برجامی انجام نمی شود.»

نورنیوز هم تبادل نظر زندانیان را از موضوع برجام دانست و افزود: «بر خلاف ادعای رویترز در خصوص انجام میان آمریکا و ایران به عنوان الزام به توافق پایانی، هیچ برنامه ای برای گفتگوی مستقیم در دستور کار هیئت ایرانی نیست.»

واکنش وزارت ارجه ایران

بیان وزار امور ارجه انتشار ارشای رفده دربار

سعید آده در ویتر ود در این مینه نوشت: وافق نهایی رای دور مجوز ازگشت مریکا رجام ا ارش منبع ریفدهای ایعه سازی رده است، سیار ود. نزدیکشدن روزهای ایانی، اید منتظر ریفهای ری ود.»

[ad_2]

Aron Trujillo

نرد اینترنتی. ارتباط دوستانه مبشر قهوه. متخصص موسیقی بسیار متواضعانه. مدافع تلویزیون آماتور

تماس با ما