ادعای دختر مدلینگ رای ایت از سر ولداردر وان: در وان در دوبی مدل است در ایت

ند روز ل ن وانی اداره لیس رفت و از ربوده دنش وسط مدتی ل رای دیدن انواده و دوستانم ایران مدم. در میهمانی دورهمی دوستانم رکت رده ودم ا رام نا دم. من وضع مالی وبی دارد و در نگاه اجاره ودرو و در ران مبل روشی دارد. م ارتباط من و رام میمیر د و او من نهاد ازدواج داد. ون از او وشم مده و نهادش را رفتم.

ماه س در ویلا

دختر 24 ساله گفت: شهرام به این خانوادهاش قبل از ازدواج باید ببیند از من خواست با او به ویلای پدر و مادرش در شمال برویم من هم قبول کردم و او مرا به ویلایی برد که میگفت خانواده ساکن آنجا هستند، اما وقتی پایم را. در ن ویلا اشتم ازه میدم در دام وحشتناکی افتاده ام.

نه نها از انواد رام ری نبود لکه او مرا مورد ار و اذیت رار داد و د م ریق مواد مخدر مرا. دری وضعیت سمیام د و نمی توانم از آن رار نم. د از ماه، وقتی رام الراب مرا دید، نکند میرم

او مرا در محلی لوت نار ابان رها رد و رفت. رهگذران ا دیدن دن نیمه انم، ا لیس ماس رفته و مرا مارستان منتقل می کند. د از ندین روز ستری در مارستان وضعیت سمیام ر و از مارستان مرخص دم. الانم از رام اطر دمربایی، ار و اذیت و معتاد ردنم ایت دارم.

ا ایت دختر مدلینگ نام رکسانا، روندهای در دادسرا سر وان س از دستگیری در ات ادعایی متفاوت را مطرح می کند.

او : ول دارم ا رکسانا در ارتباط ودم اما اینکه او را در آن س معتادش رده اشم، ول ندار. من ا رکسانا در میهمانی نا دم و از ابتدا م د ما دوستی ود نه ازدواج. وقتی او نهاد دادم ا م مال رویم، ول رد و رای ریح رفتیم نه اینکه ا انوادهام نا ود.

او ادامه داد: زمانی که در ویلا بودیم، رکسانا خیلی اسرار داشت که مرا راضی کند با هم ازدواج کنم اما من نمی توانم با دختری ازدواج کنم که مدل است و مدام باید به خارج برود. نه نها ودم لکه انوادهام ن این ازدوا مخالف ودند. از ابتدا م رکسانا ودم د ازدواج ا او را ندارم. اما وقتی در ویلای مال مطمئن د من میم

دنبال اظهارات سر وان، ازپرس نایی دستورات و ررسی اظهارات سر وان و دختر مدلینگ را ادر رد.

Gabriel Osborne

شیطان متعصب توییتر. حشره پرشور اینترنت. مبشر وب. ماون آبجو. پیشگام موسیقی.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyخبربهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی تبریزبهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین سالن زیبایی اصفهاندانشگاهdigital currency tutorialdigital currency channelGuide to buying household appliances