اختراعای ندی اکنون نمیدانستید!


رارو- ر نونی راصل امل اریخی میان رهنگا و مدنهای ند از آن مدنای رگ آن است که از اران سال در رصحات دیگر مچون مت، نر، ادبیا ر ماا است. این سرزمین همچنین خاستگاه برخی از اختراعات، اکتشافات و ابتکارات بوده است که زندگی را دگرگون کرده است، اما شاید برای شما باور بشری بزرگ نباشد که برخی از این اختراعات و ابتکارات متعلق به این سرزمین باشند. در ادامه د داریم ما را ا ند اختراع مدن در ن نقش مستقیم ناسازیم،

. اختراع دکمه

دکمه دایی ناپذیر از زندگی روزمره ما ستند و ر است از مدن ند استان اطر اختراع ن ر نیم. دکمها در دوره مدن در درا دند دود اور استان ناسان دکمها در ابتدا نوان نت استفاد دیمیرین این دکمه را از دف ساخته ده وندند و اشکال ندسی دارد.

. اختراع امپو

امپو در سال د از میلاد در ند اختراع د و در ابتدا رای استفاده از مید. این ماده ا انواع آهان و روغنهای مید. لمه انگلیسی «شامپو» نیز از لمه سانسکریت Champo معنای ماساژ رفته ده است. داً در سال مردی از ایالت رقی ار نام Sake Dean Mahomed او مرکز در ر رایتون افتتاح رد و در نجا ا استفاده از امپو ماساژ سر انجام داد. این اقدام سرعت در میانانگلیسا محبوب د و سپس م

اختراع امپو

. مل راحی مروارید

در رن سوم میلادی، ندی نام سوشروتا راهی رای درمان مروارید رد. او مروارید م را ا سوزن میده او س از انجام مل راحی ا ستن م لوده ا انداژ از ماران ود نهایت مراقبت را مل ورد. او مچنین نوان در راحی مدرن ناخته می شود، راحان سراسری آن از ریباً از مین روش او استفاد.

مل راحی مروارید

. اختراع ر

صفر شاید در نگاه اول خیلی مهم تلقی نشد، اما باید گفت که بدون آن هیچ سیستم باینری نمی تواند داشته باشد و این خود را بدان معناست که هیچ کامپیوتری قادر به کار نخواهد بود. چه سانى دد ر را اختراع رند، سوالى است اسخ سانى راى ن وجود ندارد. میود سرخپوستان استان اولین سانی ودند با این حال، بسیاری معتقدند ریاضیدان هندی باستان آریابهاتا اولین کسی بود که به صورت علمی در قرن سوم به مفهوم صفر رسید و از این طریق محاسبات بشری را دگرگون کرد.

اختراع ر

منبع: تاریخ

رجمه: مصطفی رفی-فرارو


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم