اتمی رمانهای سردار سلیمانی ردروزنامه کیهان نوشت: اسحاق جهانگیری در اظهاراتی تحریفآمیز و برای تبرئه سید محمد خاتمی از خیانتهایش مدعی شد سردار سلیمانی، خاتمی را دوست داشت و رهبری، خاتمی را روحانی تمیز میداند.

درباره ادعاهای انگیری ند ن ابل مل است. نست این اتفاقات سال 78 و 88، فرماندهان سپاه در نامه سال 78 که امضای 24 فرمانده دفاع مقدس (از جمله سردار سلیمانی) پای آن بود، خطاب به خطاب شکسته بود که کاسه صبرشان به خاطر فتنهانگیزی دشمنان و منافقین و کوتاهی دولت در قبال آن لبریز شده و دیگر نمی تواند فتنهانگیزی را کند. مل نند.

امی اما 10 سال د، از سران نه رگی ود نیابت از مریکا و انگلیس و اسرائیل، ور را ما مدت 8 در ن انت رگ، ابتدا مردم درباره لب دروغ د و سپس ریک وب ابانی د. کسانی که توسط خاتمی و موسوی و سایر سران فتنه حرکت یا مجال عرض اندام پیدا کرده بودند، حرمت روز قدس را شکستند، شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه دادند، روی جمهوری اسلامی خط کشیدند، به امام تصاویر خمینی (ره) جسارت کردند، شعار دادند. « انتخابات آن است، ال نظام نشانه است»

اتمی در مام این 8 ماه، از سوی دولت های مایت مد. اما در مقابل، سردار سلیمانی قرار داشت که ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی را خط قرمز خود میدانست، برای نابودی اسرائیل و اشغالگری آمریکا پا در مبارزه با منطقهای گذاشته بود و در نهایت هم، توسط جنایتکارانی به شهادت رسید که از فتنهانگیزی خاتمی و دوستانش حمایت کردند. میردند. اری سران نه مرتکب دند، و افساد ود. نها م مردم دروغ ند و م مقدمات نایت در ابان را دیدند؛ م رای مردم (جمهوریت) را ر ا اشتند و م، مینه رای اکی دشمنان دین راهم ردند. آن در الی ود امی در استوها- د از ن ا ا سیاب اما رگز این ریت و دقت را نداشت مین را لنا

مردم و رهبر انقلاب ماها سران نه رصت دادند وبه و رانند اما نها ا ایی امکان معر اند امکان معرکه ر. مین دلیل م رهبری رامودند نه، رمز نظام است و دستاندرکاران ن داقل اری

آن نکته را من اید متذکر د رای رخی افراطیون مدعی اصلاحات سردار سلیمانی، چند ماه پس از آن که آمریکا، سپاه پاسداران را در فهرست گروه های تروریستی قرار داد، ترور شد اما این افراطیون مدعی اصلاحطلبی بودند که بالغ بر یک دهه سپاه پاسداران به ویژه شهید سلیمانی را مورد تحریف و شخصیت قرار دادند. . شعار نه غزه، نه لبنان که در روز قدس توسط عدهای از عناصر ضدانقلاب با حرکت سران فتنه داده شد، خیانت به مکتب امام خمینی (ره) و میراث تاریخی او بود و منافقین جدید نمی تواند این خیانت و جنایت بیسابقه را مشمول مرور زمان یا تحریف کند. نند. ماعتی از مرام و مکتب د سلیمانی لیک ردند، مانهایی وندند اد از انگیری رسید منطق د سلیمانی می گفت و رمتنی نگران اتمی و موسوی ا رمت عاشورا سینی را ستند؟!

و الاخره اید د سلیمانی روی از ولایت و دفاع از مهوری اصول نی ولی … امنهای را آن ود مشاهده. رمت او را رمت مقدسات می بیند. مهوری اسلامی امروز سربلندترین دوره ود را میند.» اما سران فتنه ای که نقش پادویی برای طراحان آمریکایی و بازدیدی از فقیه را داشت، برای معارضه اصل نظام و ولایت فقیه به خدمت گرفته شده بود آن قدر سرسپ و بدون اختیار بودند که جرأت نکردند بزرگ خود را جبران کنند و توبه و عذرخواهی کنند.

Sam Mcknight

دانشجوی آماتور. مجموع ماون سفر. کارشناس مواد غذایی بیکن نرد. کارآفرین. فن آبجو. عاشق فرهنگ پاپ

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyخبربهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی تبریزبهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین سالن زیبایی اصفهاندانشگاهdigital currency tutorialdigital currency channelGuide to buying household appliances