اتست مذاکرات وین

[ad_1]

ولی مز نصر، لیلگر ارشد وزه سیاست ارجی و استاد روابط نالملمان ا را نش دیگر در اورمیانه است دولت مستقر در واشنگتن

او معتقد است اگر این استدلال وافق منتهی نباید ایران را دید ریمها لیه ود و مچنین دید وران ات در مذاکرات م اتی در منطقه اورمیانه واهد ود. در آخرین بار ما اهد دف رار رفتن ابوظبی در امارات متحده عربی وسطح وثیا ودیم

ولی نصر اشاره آنکه نتیجه مذاکرات وشبین است، : اران در مذاکرات لاش میند از رنامه ستهای ود ایالات متحده آمریکا هم به هیچ وجه به دنبال بحران اساسی دیگری در مخالفت و جنگ با ایران است و بیشتر به دنبال این است که بر روی پرونده های چین و روسیه تحقیق کرده و از حجم بالایی در منطقه بکاهد.

در الاضر ر دو رف اراده سیاسی رای رسیدن به وافق را دارند، اما مشکل اینجاست به نظر من، همه به این نتیجه رسیده اند که در بهترین حالت هم عمر توافق با تهران کوتاه خواهد بود، چراکه این توافقی است که ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از دولت آمریکا خارج شد و همچنین قانع کردن ساختار سیاسی در آمریکا به اجرای مجدد این امر وافق سان نیست و سیاری از سیاستمداران آمریکایی واهان به وافق ری ا ایران ستند.

در این میدان ن ایرانیا مین میواهند نابراین موان وافق ممکن است، اما در این مذاکرات در لحظه رست ل روسه ممکن است.

ولی نصر در این گفتگو با اشاره به اینکه اجرای مجدد برجام از تبعات کمتری برای ایالات متحده نسبت به ادامه سیاست ادامه دارد، گفت: حتی کسانی که در مخالفت برجام هستند نیز به این نتیجه رسیده‌اند که در نتیجه فشار بر روی فشار وارد می‌شود. رنامه ستهای ایران اکنون وسعه دارده است. همزمان دولت جو بایدن دایما تکرار کند که این ایران است که باید تصمیم بگیرد خود را بپذیرد، اما این دقیقاً برعکس است و این به آمریکا تصمیم می‌گیرد که آیا می‌خواهد یا می‌تواند توافقی را امضا کند و به پایبند هم بماند؟ راکه ما میوانید در وین وافق نید، اما اگر مخالفتا ا ن در سیار دی مدد ا ریم ار مخالفتا ا ن.

نصر ا اکید از اینکه امکان ست وجود دارد، میوید: گزینه های بعدی یا پلن بی می تواند وجود داشته باشد که هیچ کس در منطقه و آمریکا که به تازگی از افغانستان عقبنشینی کرده است به دنبال آن نیست یا بیشتر علیه ایران که می تواند به مقابله با مثل تهران منتهی شود. از این نیز ما اهد نشایی در ربستان و امارات و مچنین دف رار رفتن نفتکشا در منطقه ملیج ارس و س نمیخواهد نه ایگزین وافق ر ند.

منبع: روزنامه اعتماد

[ad_2]

Marisol Snow

خیلی پایین میاد کارآفرین حرفه ای. پیشگام بیکن. ادم شبکه های اجتماعی متعصب موسیقی هاردکور. پزشک اینترنت.

تماس با ما