اتحاد دید رضد اینترنت ماهوارهای استارلینک!

[ad_1]

رارو- روژه اینترن ماهوارهای استارلینک ستاره لینک درست میوانند ری ابل وجه در ناوری اطلاعات و ردش ن ایجاد اما از ما ابتدا رخی مهلتتا. برخی از ستاره شناسان معتقد بودند که این پروژه می تواند شلوغی فضایی ایجاد کند و حتی برای فضانوردان گروه خطر آفرین باشد، اما اکنون دیگری از ستارهان در حال تدارک اتحادیه های برضد این پروژه هستند که هدف دیگری را دنبال می کند.

ارش رارو، داد ماهواره ای ال در سمان از سال از دو رابر ده و از دود دد رسیده است. این افزایش ابل وجه ر دلیل رنامه استارلینک است روژه متعلق به رکت اسپیس ایکس ا دف ارائه اینترنت در ر ن از آن از ریق «مگا ورت لکی» ماهواره میاشد. از زمان شروع این پروژه، استارلینک بیش از 2000 ماهواره را به فضا پرتاب کرده است و هزاران ماهواره دیگر نیز باید به فضا ارسال شود تا این برنامه به طور کامل عملیاتی شود. اما ایجاد چنین پوشش اینترنتی فوق العاده ای با یک نقطه ضعف فوق العاده همراه است و آن این است که رگه های نور بازتابنده توسط این ماهواره ها می تواند به معنای واقعی کلمه، ستاره شناسی از زمین را نابود کند.

دولت ملی ملی نجوم (IAU) لیس ورمن، استان ناس ایی دانشگاه لیندرز در این وب سایت ScienceAlert : « مرکز IAU سیار مهم است، را میوند اطلاعات و اخبار ملی را ماهنگ ند و دای واحران ادا »

اتحاد دید رضد اینترنت ماهوارهای استارلینک!

نجوم نوری و رادیویی مین ایه، رای اوش در آن ند رط نیاز دارد. رای لپای نور سمان اریک، دور از لودگی نوری مصنوعی ا ماهواره ای درخشانی از سوی دیگر لسکوپای رادیویی نیاز سکوت دارند. نوان مثال، رصدخانه The Square Kilometer Array (SKA) – اما استارلینک و دیگر ابر ورتای لکی اینترنتی ن اند ن از رکانسای رادیویی

آلن دافی، ستاره شناس دانشگاه سوئینبرن، زمانی که اولین ماهواره استارلینک در سال 2019 پرتاب شد، به Shciatrrchealert گفت: «یک فلکی کامل از ماهواره های استارلینک احتمالاً به معنای پایان کار تلسکوپ های رادیویی مایکروویو زمینی است که می تواند آسمان ها را برای اجسام رادیوی ضعیف اسکن کند. نند. دومین مرکز ملی دید IAU، نیاد لوم NOIRLab است مرکز مریکایی رای نجوم نوری مینی مود. گرد هم آمدن گروه های رصد نوری و رادیویی برای این هدف، تمرین امیدواری است که گورمن آن را به جامعه جهانی تشبیه کند که علیه یک پروژه نظامی به نام پروژه وست فورد در دهه 1960 متحد شدند.

ورمن ScienceAlert : «ما اساساً نبردی میان اپراتورهای ماهوارهای اری و ستاره ناسان نگاه میکنیم. ما ا این لغ روبروستیم دون این م از ماهواره ا، نیمی از آن دسترسی به اینترنت راد ازد. این درست نیست و مردم نسبت به لفاظیای رامون این موضوع انتقاد را نشان می دهند.» رحال، IAU نوز ارهای ادی در دارد. این مرکزهای تمرکز خود را بر توجه به صورت فلکی ماهوارهای، بررسی نحوه حذف آنها از تصاویر، با، و پیشنهاد تغییرات ماهوارهای که ممکن است مسائل صنعتی را محدود کند، برجسته کرده است.

اتحاد دید رضد اینترنت ماهوارهای استارلینک!

آخر می تواند بسیار مهم باشد، زیرا پروژه استارلینک چه بخواهیم و چه نخواهیم در حال حاضر وجود دارد و از پروژه های دیگر مانند OneWeb و Project Kuiper آمازون نیز در حال توسعه هستند. لاوه ر چه نمیوان لوی این رفت ای دید را رفت، رای جسیکا وست، محقق ارشد امنیت فضایی در پروژه Flougshres، گفت: «مسئله ماهواره ها در مقابل نجوم نیست، بلکه مسائل نیازها، علایق و ارزش های متفاوتی است که به فضای بیرونی و از جمله آنهایی که قدرت کمتری دارند، ربط پیدا می کند. این مستلزم وگوی از و اقدام ماهنگ و معی است. امعه ملی نجوم ما نشان می دهد ونه این ار را انجام می دهیم و آن نیز اعتماد مند. این لحظه ا رای اداره الیتای ایی است.».

اما ا وجود داقل ماهواره در نده نزدیک، ورمن دار می دهد او: ما ا ارسال این م از ماهواره سمان روش اساسا انسانی رای ربه آن رامون را از ن میری ارتباط می ما ای ستاره و سیارت درخشان در سمان، این نیست وان را ساده لقی رد، نیاز به ر دارد، وص اگر رقابل رشت اشد.»

منبع: sciencealert

رجمه: مصطفی رفی-فرارو

[ad_2]

Cassie Wells

حل کننده مشکل به طرز خشمگینانه ای فروتن. ماون فرهنگ پاپ استاد عمومی موسیقی. متعصب وب هیپستر پسند. ارتباط دهنده.

تماس با ما