ابو ابراهیم رشی، رهبر داعش ود؟


و آیدن، رئیسجمهور مریکا اعلام رد ابو ابراهیم اشمی رشی، رهبر روه موسوم دولت اسلامی آرا مقام ارشد دول مریکا

این رگرین ملیات مریکا از مان ن ابوبکر دادی، رهبر لی روه داعش وده است.

آیدن و ریس در اتاق رمان مله رهبر داعش

اما ابوابراهیم اشمی رشی ست؟

از او نوان لیفه دون لمرو لافت اد مید. سی از رسیدن به لافت ما سیاری از امور روه موسوم دولت اسلامی را ده داشت.

اعضای روحش او را «حاجی دالله» دا میدن. دیگر از نامهای انشین دادی از میان دها نام

امیرمحمد سعید المولا، امیرمحمد عبدالرحمان المولا الصلبی یا ابو ابراهیم هاشمی القرشی که نام واقعی اش حتی از اعضای داعش مخفی نگه داشته بود، در منطقه المحلبیه موصل و در استان نینوای عراق به دنیا آمد. درش در از مساجد اذان م و دو مسر داشت.

اجی دالله در ر وچک در سال

او از رزند انواده ود. مردم محل نها را انوادهای رجمعیت، ا سواد و محترم اد میورند.

محلبیه و لعفر و ر روستاهایی دور افتاده در نزد موصل وند در واقع، ر رماندهان و نیروهای امنیتی داعش از این منطقه رخاستند ویژه لعفر.

ونه لهای رقی را مود؟

سال مریکا راق مله رد، اج دالله الیتش را ا روهای ادی وچک در القاعده روع رده ود.

وقتی شرایط عراق به سمت راست کشیده شد، معنایش این بود که عشقی مثل حاج عبدالله با پیشینه تحصیلات مذهبی و همکاری با گروههای افراطی، مناسبتی پیدا کنند که به رأس هرم رهبری گروه نزدیک شوند.

مید او در رشته مطالعات ریعت در دانشگاه موصل لرده است.

او سال ازداشت د و نها ویری ن موقع از او وجود داشت مان ود نیروهای مریکایی او را در نکند. او ماها ازجویی ود. نیروهای مریکا ادعای ردهاند در ازجویی او اطلاعات وبی از دها و ارجویان در اختیار نها را

اوایل سال میلادی نی از دهه او ابوبکر داد رئیس وقت روه نزدیک داعش د. روج نیروهای مریکایی از راق موقعیت وبی رای داعش ود ا ود را ازسازی ند.

یکی از اعضای داعش با هویتفی به بیبیسی گفت: «مثلا ابوبکر بغدادی یک بار بدون کاغذ سخنرانی عمومی کرد اما فکر نمیکنم حاج عبدالله چنین توانایی داشته باشد».

در اوج الیت دا او نوعی نقش وزیر دلیه را داشت و ر دوران مجازاتا snapgin از مله اعدامها نظارت میرد.

وقتی داعش در سال رنگال (سنجار) را رفت، رحمی او اینتر د. اران نفر از اعضای اقلیت ایزدی دند. ار ن ایزدی ردگی رفته و رخی دند. ملیاتی سازمان ملل متحد ن را مشابه نسلکشی میداند.

گروهی از داعش ادعا کرده اند که آن زمان از نیروهای عراقی عضو داعش مخالف به اسارت گرفتن زنان بودند اما حاج عبدالله برای بردگی زنان توجیهات مذهبی داشت و از آن دفاع میکرد.

ابو ابراهیم رشی، رهبر داعش ود؟

ور رهبر داعش د؟

ادامه ملا نظامی ملی لیه داعش، مار ادی ا سران این روه

لاشای ادی رای ن دالله انجام د از نها دف نزدیک د.

ندانی داعش ا ویت محفوظ موید: «داشتاده میرفت اد او را د

سال از دست دادن دومین ر رگ راق، از افول داعش ود. نشینی اعضای روه از د. اکتبر ن سال دادی و اج دالله وارد مرزی ابوکمال در سوریه دند ایی دف مله مرگبار وایی رار محافظان نها دند.

د از مله ر مرزی اغوز سوریه رفتند. مانجا ود رهبر داعش در سال د. و دنبال ن اران نفر از اعضای داعش و انوادهای نان سلیم دند.

ارشایی منتشر می کند د ادعا میرد او ا رکمانها رابطه ومی دارد. ساکنان لعفر م مدتا از اقلیت رکمان مسلمان ستند. رکمان ودن این معنا ود او رایط لافت روه موسوم دولت اسلامی را ندارد و از ایفه امبر نی. اما داعش این موضوع را رد.

اکتبر ا مرگ ابوبکر دادی در مله مریکا، اج داالله

ابوبکر در دوران ریاست جمهوری دوم با حمله هوایی نیروهای آمریکایی کشته و جانشینش کرد که در این دو سال گروه دولت اسلامی را در موقعیت قبلی بازگرداند، دو سال بعد در فوریه 2022 و دوره ریاست جمهوری جو باید کشته شود.

منبع: سی

Kaia Lambert

گیمر. طرفدار رسانه های اجتماعی متخصص وب Wannabe. متعصب آبجو ارتباط دهنده. کارآفرین. گیک زامبی شیطانی. طرفدار پرشور تلویزیون عاشق بیکن غیرقابل درمان.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyخبربهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی تبریزdigital currency channeldigital currency tutorialدانشگاهبهترین سالن زیبایی اصفهانGuide to buying household appliances