آیا ویدئویی رای ودکان مفید است؟


راروـ ده سال محقق مارستان ودکان وستون ازی ویدئویی ساختند رچه ازیکن خطر ر داشته، دتر ازی می کند. یک کارآزمایی بالینی کوچک که در ماه سپتامبر در Frontiers of Psychiatry منتشر شد، نشان داد که این بازی در کمک به کودکان جهت خشم و استرس خود چه در حین بازی و چه بعد از مدیریت آن است.

به فرارو، اگر این مطالعه در گزارش بزرگ‌تر تکرار شود، یافته‌های آن می‌تواند به ابزاری برای کمک به بخشی از یک برنامه درمانی برای کودکان که با خشم دست و پنجه نرم می‌کنند، کمک کند. داروهای روان از ن استفاده نند، واه از ریق ایگزینی امل این ابزار دیگر وهای درمانی.

ازی Regulate and Gain Emotional Control (RAGE-Control) اساس ازی Space Invaders ساخت رکت اپنی در سال منتشر د.

طبق برداشت از بازی‌های کلاسیک بازیکن به فضای خارج از جو پرتاب می‌شود و در آنجا به فضای دشمن و سیارک‌هایک می‌سازد و سعی می‌کند در یک حرکت سحابی و پیش‌روند. وفیدبک از ربان روی مچ دست ازیکن رای لب او در ن ازی استفاده میند. آیا این مورد اشاره ام ساب مید، ات لی ارتباط ن نوسانات ربان لب و رات آنی رسا نشان می دهد.

ربان لب راه وبی رای وفیدبک در ازی مار مید. وقتی ازیکنی در ازی دچار استرس ا اینیت میود، ربان لب او الا میرود. اگر میزان ربان لب از ربه در دقیقه (bpm)

نگامی ازیکن نسبت لائم اه ود و نها واکنش نشان دهد، متوجه اوت نیز واهد د. رچه رامتر و بازارتر اشد، ملکرد ری در ازی واهد داشت. معلم رای این ارآزمایی الینی ا ودک ن سال مگی در لینیک روان سرپایی ور بود، مه این ودکان مشکلاتی در مدیریت من روبرو می شوند.

در ول مطالعه ودکان لسه درمانی معمولی و متخصص ناختی-رفتاری راندند. در ایان لسه نا دو روه سیم دند آ ازی ویدیویی را انجام می دهند. نیمی از ودکان RAGE-Control را ا وفیدبک و نیمی دیگر دون ن ازی رندند. اینحال مه نا مچنان از دستبند ربانسنج استفاده میکردند ور ال روی ازی نها ر نمی کند. س ازجمله رکتنندگان یک مطالعه در دام روه ستند.

س از ن ودکان دورهای خارج از آن را انجام دادند یک درمانگر در مورد اینکه س از لسات درمانی و ازی از ودکان وسته د اشرشنامه ای در مورد احساسات ود اسخ دهنده. مینین والدین و درمانگران را ارزیابی می کنند.

هر چه نتایج نتایج نظرسنجی‌ها را بررسی کردند و متوجه شدند که کدام یک از کودکان در گروه بیوفیدبک بوده‌اند و کدام یک نبوده‌اند، کودکانی که بازی را با بیوفیدبک انجام داده‌اند، در طول زمان ضربان قلبشان کاهش یافته است. منین رستاران نا ود در مدیریت م و رفتار این ودکان را ارش ردند. ربان لب ودک ر اهش ابد، ود ری در رفتار نا وجود دارد. رابطه دوجانبه مثبت و مستقیم.

این گروه مطالعاتی با استفاده از انگیزه‌های کودکان برای عملکرد خوب در بازی‌های ویدیویی، فرصت مناسبی برای یافتن آن‌ها دارد که آن‌ها را به‌عنوان وسیله‌ای برای کمک به بچه‌ها در جهت کمک به استفاده از هیجان‌های کودکان، می‌برند، آن‌ها هنوز به یک چالش مجازی سریع واکنش نشان می‌دهند.

دکتر جیسون کان، محقق دانشکده پزشکی هاروارد در اینباره می‌گوید: «ما می‌خواستیم به کودکان کمک کنیم تا زمانی که درگیر موضوعات چالش برانگیز هستند، احساسات خود را مدیریت کنند. ما معمولاً وقتی ناامید و ناراحتیم ا مانی درحال انجام اری سخت استیم، آنی میویم. نابراین میواستیم ودکان اجازه می دهد در مواجهه با آن لحظه ای مرین نند.»

او میوید ازیای ویدیو راه سیار وبی رایی به این دف ستند. به این دلیل که کودکان این بازی‌ها را دوست دارند، به این دلیل که بازی‌ها همان نوع تنش‌هایی را انجام می‌دهند که ما هر روز کوچک‌تر را برای کودکان به وجود می‌آورند، انجام دهند.

اً لاقهمندی و آشتیاق ودکان رای ازی در این مورد رری ندارد. دکتر آن میوید: ال در دسترس بودن این وها الشخصی دارد ا ودکان وجه لازم را دریافت می کنند ا ر؟ و نیز ایبندی نها نین مداخلاتی ارساز ستند، ندان ساده نیست.» م و ریکری نیز چندین لائم راتشخیصی در سیاری از اختلالات سلامت روان ستند. دکتر آن میوید متخصص امیدوارند نین ازیهایی واند سیاری از ودکان مک ند.

این مایش مچنین نشان داد انسیل ود ایدار در لقوخوی ودکان س از انجام ازی وجود دارد. ن لیدی در نتایج مایشها این است که ودکان لزوماً متر احساس آنیت نمیند. لکه وانستهاند م ود را ور کنترلی نترل نند. در واقع ارشای مربوط به میزان م ودکان روه وفیدبک و روه ر وفیدبک ر ندانی نیست. س از لسه ازی و درمان والدین رکتور ل ودهایی ری را در رفتارهای رخاران

دکتر جوزف گونزالس- هیدریچ، روان پزشک ارشد بیمارستان کودکان بوستون می‌گوید که این بیماران همچنین به دنبال فرصت‌هایی بودند که تا اجازه بدهند مهارت‌های جدید مدیریت خشم را در محیط‌های اجتماعی خود به کار ببرد که می‌تواند به همان اندازه کلافه‌کننده باشد. در این مرحله از والدین نیز رفت و آمد کرد- در مورد RAGEControl رستاران موزش. سپس از ا واستند ازی نها را ر نظر رند.

گونزالس- هایدریچ می‌گوید: «در تصاویری که مادرشان امتیاز نمی‌گرفت، آن‌ها باید به جای نشان دادن کلافگی یا عصبانیت را به اندازه کافی می‌کردند تا به او یاد بدهند مثل نمونه‌های ویدیویی‌که درگیر بازی ویدیویی هستند، تمرین تمدید اعصاب را انجام بدهند. » این مؤلفه ا مایش ر درمان نترل م را در ر دو روه از ودکان اضر در مطالعه افزایش داد. درک مفهوم وفیدبک می رای ا و رسالان مشکل اشد. ا این ال اگر روشی در دستیابی اشد و موزش داده، میواند نیک درمانی مراقبت اشد.

مل منسون، دکتر روان میوید: «مدیریت رخاشگری الش رنگیز است. را معمولاً ور منتظره مانی اتفاق میافتد راهنمایی در دسترس نباشد. اداش از ریق وفیدبک رای رام ماندن نگام لافگی واکنشی را در مواقع روری لازم است، ویت مین. این وه السازی دن در لحظاتی از روز م میردازد ندرت رخ می دهد.»

دکتر ارولین ارنی نیز میوید این مطالعه نشان میدهد ازیا در دسترسی و ملب ال ا این ال او این رسش را مطرح می کند ا ان ماندگار واهد ود؟ این معنی ا ودکان میوانند واقعاً ارج ا محیط مطالعه این موضوع است مچنان اید مورد مطالعه رار رد. او درعین ال امیدوار است ودکان ا ادگیری

دکتر انانگیزترین ات اینه وانایی دست روشویی است وود اا ویدیویی در انها ودکان

RAGE-Control لاً رنامهای اری نام Mightier آن میوید متخصص درحال اضر در ال معآور آن‌ها همچنین در حال حاضر با توسعه دهندگان بازی‌های حرفه‌ای هستند که چگونه می‌توان بازی‌های RAGE-Control را در بازی‌های دیگری قرار داد که به کودکان کمک می‌کنند تا این مهارت‌ها را انجام دهند و از انجام آن لذت ببرند.

منبع: verywellhealth

Makayla Massey

کاشف برنده جایزه کل معتاد زامبی. متعصب فرهنگ پاپ بی عذرخواهی. تواهولیک.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyخبربهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی تبریزdigital currency channeldigital currency tutorialدانشگاهبهترین سالن زیبایی اصفهانGuide to buying household appliances