آیا در نوجوانی ست و نیست؟


روزنامه راسان – اله وانا: افسردگی در نوجوانان راحتیِ رگ سالان نیست؛ افراد رگ سال، ویژگیهای و لق اثباتتری دارند و وقتی اما در نوجوانان رات متعدد، لقوخو، رفتار و نفس نا را

انستیتوی ملی سلامت روان آمریکا میگوید 13 درصد نوجوانان 12 تا 17 ساله آمریکایی در سال 2016 دست کم یک دوره افسردگی اساسی تجربه کرده است که به طرز غافلگیرکننده ای از آمار حدود افزایش رشد سالان (7 درصد) بیشتر بوده است. رایط وقتی دهتر میود و ای اشتباه والدین و اطرافیان نوجوانان مانع از موقعیت و درمد ا اران نوجوانان هستند. در ادامه ا دادی از این اورها نا واهید د.

افسرده نیست؛ دمدمیه!

درست است که دمیمیمزاج در نوجوانان خیلی معمولی است، اما از نظر روانی، همه جنبه های زندگی فرد را دربرمی گیرد و صرفاً به خانواده پدر و مادر یا سایر اعضای خانواده محدود نمی شود. نشانهایی وجود دارد میوانند ما مک ند م و نوجوانانه را از ناراحتی ازجمله میگیرند. ر در الگوی واب، اشتها، سطح انرژی و مرکز. نوجوانی ریک ر است و نه افسرده، الگوی واب و وراک ابتی دارد.

افسردگی در نوجوانی

من لی رفیق داره، را افسرده

داد اد دوستان نه نها مانع از آسیب نیست لکه اهی محبوبیت نوجوان میواند او را ار رار دهد. این معنی ممکن است و نگهداری این محبوبیت و رآورده ردن انتظارات روه دوستان رای نوجوان اسبراشا. مینین لازم است در نظر داشته باشید افسردگی، تشخیص شناسی (زیستی) مینه ستی وقتی ا وامل استرسزای دوران نوجوانی مراه میود، رد را سیبرتر میند.

من ام رو ر از ودش میناسم، نیست

نوجوانان خلاف کودکان خود، نشانه های ظاهر و روانی را خیلی بهتر از مراقبانشان تشخیص می دهند به علاوه رفتار آنها با پدرومادرشان با رفتارشان دربرابر دوستان و حتی دیگر بزرگترها متفاوت است; نابراین رای ناخت نوجوان، رفِ والد ودن افی نیست. ما نوان در و مادر اید ا دوستان، معلمها و دیگر افراد در این ورت است میوانید ویر ند دی از زندگی رزندتان اشید و وقتی مشکلی دارد

افسردگی در نوجوانی

و ونه ما رف دن درباره این ممنوعه!

خیلی از والدین، موضوعات ممنوعه های وضع می کنند و معتقدند سکوت درباره آنها بهترین سازوکار است، چون اگر درباره این موضوعات حرف زده شود، فرزندشان درگیر آن خواهد شد; افسردگی و ودکشی از مله این موضوعات ممنوعه است. اندردن، لید ردن درون نوجوان است. اگر رزندتان در اهر روز ندهد، ولی از وجه ما احساساتش و رسیدن و رفدن درباره

سرش رم اشه، الش وب میشه

خیلی از والدین وقتی متوجه خلقیات فرزند نوجوانشان می شوند، معتقدند دلیلش تنبلی و کار نمی کنند و سعی می کنند او را وادار کنند که به برنامه روتین سابقش پایبند می افزاید که این کار را برای او سخت می کند. درست است دف درمان افسردگی م رگرداندن رد روال ادی زندگی است، اما وقتی این ار راکه رزند نوجوان ما وقتی از س الیفی رایش معین ردهاید رنیاید، وری منفی از ود در نش ل می گیرد.

لایم افسردگی در نوجوانی

اگر ملات الا رای ما ناست، نیازی نیست ودتان را سرزنش نید. از مین الان میوانید رزند نوجوانتان مک نید. الا متوجه دید نوجوانی ست و نیست؟ ا رش ری میوانید نشانهای و روانی رزندتان را دی رید و رای درمان او اقدام نید. اما این نشان ها را ستند؟

افسردگی در نوجوانی

ستردهای از لایم ا دت و ای ابل مختلف است ازجمله؛ غمگین و ناامیدی، حرکت پذیری، خشم و ویژگی، گریه مکر، کناره گیری از خانواده و دوستان، از دست دادن به موضوعات و فعالیت های موردعلاقه سابق، عملکرد تحصیلی ضعیف، بیقراری، احساس گناه و بیارزش بودن، بیان گیزگی، احساس گناه و فقدان انرژی، مشکلاتی در مرکز، دردهای دنی دون لت، درگیری نی ا مرگ و ودکشی.

این نشانها را دربار افسردگی رگ سالی م نیدهاید و میناسید یعنی ممکن است شما احساس غمگینی را مترادف با افسردگی داشته باشید که بروز آن در فرزند نوجوان شما با نشانه های بدخلقی، رفتار خصومت آمیز، طغیان خشم و به آسانی ناامیدشدن باشد.

درباره دردهای دنی م اید وشیار اشید؛ اگر رای ایتای مکر رزندتان از سرد و دل درد در معاینه سمی افسردگی اهی ل دردهای دنی لت ودش را نشان می دهد. نشانه دیگری در مایز افسردگی رگ سالی از نوجوانی اید ن وجه داشت، ارتباطات ن ردی است.

مانطور اشاره د، داشتن روابط دوستانه منافاتی افسانه در نوجوانی ندارد. نارهری از دوستان میوانند از لاییم رنج در نوجوانان اشد، اما الزامی نیست. لاف رگ سالان مبتلا به بیماری انزوا مایل دارندان نوجوانان

Claudia Larsen

پیشگام وب. خالق حرفه ای درونگرا. پزشک آبجو. شیطان متعصب تلویزیون.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyخبربهترین مشاور کنکورکانادابهترین سالن زیبایی تبریزبهترین اکستنشن مژه اصفهانGuide to buying household appliancesدانشگاهdigital currency channeldigital currency tutorial