آنیه مشترک رؤسای مهور ایران، روسیه و رکیهرارو- امگاه سه نبه ر و در ایان اجلاس استانه در ران، آنیه

متن این آنیه رح ر است:

جمهوری اسلامی، جناب آقای سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری فدراسیون روسیه، جناب ولادیمیر پوتین و رئیس جمهوری ترکیه جناب آقای رجب طیب اردوغان، ۲۸ تیرماه ۱۴۰۱ در تهران برای شرکت در نشست سه جانبه سران در روند آستانه گردهم آمدند.

رؤسای مهور:

. وضعیت میدانی در سوریه را مورد بحث قرار داد، آخرین تحولات پس از نشست مجازی سران در تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۳۹۹ را بررسی کرد و بار دیگر بر عزم خود برای تقویت هماهنگی های سه جانبه بر اساس توافقات فی‌مابین و نتیجه گیرهای نشست‌های وزرای خارجی و کارشناسان ارشد. ریح نمودند. منین رین ولات ملی و منطقه ای را ررسی رده و ر ن از روند استانه در ل و ل مسالمت نالمت میز.

. بر عربی تزلزل ناپذیر خود به حاکم، استقلال، وحدت تمام ارضی جمهوری سوریه و همچنین به اهداف و منشور اصول ملی اصول و اصول مشخص شده که این باید هم احترامگان بوده و هیچ اقدامی، از عاملان آن نداشته باشد، نباید این باشد. را نشان دهد.

. م ود را را ادامه مکاری رای مبارزه ا روریسم در مه اشکال و مظاهر پیشنهاد ردند. افزایش حضور و فعالیت‌های گروه‌های تروریستی و گروه‌های وابسته به آن‌ها با نام‌های گوناگون در مناطق مختلف سوریه، از جمله برنامه‌های کاربردی که غیرنظامی‌ها را هدف قرار می‌دهند و به تلفات جانی بی‌گناهان می‌شوند. ر رورت اجرای امل مامی مهیدات مربوط به مال سوریه اکید ردند.

. در این راستا جدید تمام تلاشها برای ایجاد واقعیات میدانی بهانه مبارزه با تروریسم، از جمله ابتکارات غیرمشروع خودمختاری را مردود دانسته، و عزم خود را برای مقابله با دستورات جدایی طلبانه که با هدف تضعیف حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه و همچنین اقدامات علیه امنیت انجام می شود. ملی ورهای مساعه از ریق ملات و نفوذهای رامرزی ورت میرد را ظاهر کردند.

. مناطق شمال سوریه را مورد بررسی قرار داده و انجام داد که دستیابی به امنیت و ثبات در منطقه تنها در سایه حاکمیت و ارضی این کشور امکان پذیر است و به معنای تصمیم گیری تمام تلاش های خود را می توان انتخاب کرد. مخالفت ود را ا رف و رقانونی نفت و درآمدهای اصلی از روش ن متعلق به سوریه است که درآمدها را تامین می کند.

. بار دیگر بر عزم خود مبنی بر تداوم همکاری‌های جاری به معنای نابودی تمام افراد، گروه‌ها، کل‌ها، و موجودیت‌های تروریستی داخل شدند و بر اساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه، خواستار محافظت از غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی شدند.

. منطقه منطقه ا نش ادلب را در مورد ررسی رار داده و ر لزوم از ور و الیتهای روحهای روریستی وافق نمودند لاشای ری رای اطمینان از ادیسا ایدار اوضا در منطقه اهش نش ادلب

. نگرانی خود را نسبت به شرایط انسانی در سوریه بیان کرد و همه تحریم‌های یکجانبه که مغایر با حقوق بین الملل، حقوق بین الملل بشردوستانه و منشور ملل متحد هستند، از جمله موارد تبعیض آمیز از طریق صدور معافیتها برای مناطق خاص که می‌توان با کمک به آن‌ها وجود داشت. دستورکارهای دایی لبانه، باعث این ور رد را مردود دانستند. در این راستا، از جامعه بین الملل بویژه سازمان ملل متحد و آژانس های بشردوستانه آن و سایر نهادهای بین المللی و غیردولتی خواستند به دور از تبعیض، سیاسی کاری و پیششرط، کمک های خود را با شفافیت بیشتر به همه افزایش دهنده ها.

. بار دیگر بر این عقیده خود تصریح کرد که سوریه هیچ راه حلی ندارد و تنها از طریق روند سیاسی سوری ـ سوری با امنیت سازمان ملل متحد وفق قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل قابل حل و فصل خواهد بود.

در این راستا، ر مهم میته آنون اساسی ل ن اصل مشار مسلم امنین ستانه

ر مادگی ود مایت از ار میته از ریق امل مستمر اعضای خانواده ن و رستاده ویژه دبیر سازمان مل متحد درسون نوان سهیلگر رای مطمئن از ملکرد ایدار و نشست نشستا دی میته مجدداً نمودند. این عقیده را خود باید تعیین کند که در کار خود را به قواعد مرجع و أصول آیین کار احترام بگذارد تا بتواند مسئولیت خود را در جهت تهیه و تنظیم قانون اساسی برای تصمیم گیری مردمی و همچنین دستیابی به پیشرفت در کار خود را با روحیه مصالحه و سازنده سازنده انجام دهد. و. آن ردند الیت میته انون اساسی اید اری از ر ونه مانع لجستیک و اداری ورت رد.

. ر م ود مبنی ر داوم ملیات ادسازی متقابل ازداشت دگان که این کارگروه سازوکار منحصربه فرد است که در اعتمادسازی بین سوری، وجود داشته و آن نیاز است و می‌تواند به شکل مفهومی برای تداوم تلاش‌ها برای آزادی جلوگیری شود و ربوده‌شدگان و افزایش دامنه عملیات‌ها مطابق با دستورکار کارگروه برای تحویل پیکرها و شناسایی باشد. مفقین درمان نند.

. من ریح ر رخورداری ناهجویان و وارگان داخلی از ا و در این راستا، از جامعه بین الملل خواستند به منظور قرار مجدد و بازگشت آنها به زندگی عادی، کمک های مناسب ارائه و حمایت در حمایت از حمایت کمک به سوریه از جمله طرح های توسعه طرح های بازیابی شامل زیر ساخت های اساسی به ویژه آب، برق، داشت، درمان، موزش، مدارس، مرستانها و …

. داوم ملات نظام رژیم ونیستی سوریه از مله رساختختای رنظامی را محکوم ردند. این ملات را ناقض وق نالمل، وق نالملل رودستانه و اکمیت و مامیت ارضی سوریه و مند د د ند د ند. بر اساس تبعیت از تصمیمات حقوقی شناخته شده بین‌المللی از جمله مفاد قطعنامه‌های ذیربط سازمان ملل متحد در رد اشغال جولان سوریه بویژه قطعنامه‌های ۲۴۲ و ۴۹۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد که همه تصمیمات و تصمیم‌گیری‌ها توسط رژیم‌های غذایی در این رابطه باطل و بدون اثر است. آنونی در نظر رفته است، د رندند.

. لاوه ر موضوع سوریه، ر د ود مبنی ر ویت ماهنگیای سه انبه در رصه های مختلف

. وافق ردند نمایندگان ود را مکلف می‌بینند نوزدهمین نست‌الملل سوریه در روند ارچوب

. تصمیم جان به نشست آتی سه‌بار سران روند آستانه را به دعوت رئیس جمهور فدراسیون روسیه جناب آقای ولادیمیر پوتین در اولین فرصت ممکن در فدراسیون روسیه برگزار کرد.

. رؤسای جمهوری فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه مراتب تشکر صمیمانه خود را به رئیس جمهوری اسلامی ایران جناب آقای سید ابراهیم رئیسی به منظور میزبانی کریمانه در نشست سه جانبه سران در تهران آماده کردند.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم